D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_37_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sátoralja-Ujhelyi új színház
B e s o r o l á s i   c í m : Sátoralja-Ujhelyi új színház
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 9. sz. (1901. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Sátoraljaújhely
G e o N a m e s I d : 715839
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sátoralja-Ujhelyi új színház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sátoralja-Újhelyen már 1882 óta volt állandó szinház, a mely azonban az idők folyamán alkalmatlannak bizonyult s átalakítása, illetőleg újjáépítése vált szükségessé. Hosszas tervezgetés és sok akadály elhárítása után végre sikerült Dókus Gyula országgyűlési képviselő és Székely Elek polgármester lelkes buzgólkodásának az építkezés ügyét megvalósítani, úgy hogy az idei január 4-ikén már meg is nyithatták nagy ünnepélyességgel az új színházat.
Az új szinház Vojta Adolf sátoralja-újhelyi építész tervei szerint készült díszes barokk stílben.
A megnyitás nagy ünnepélyességgel ment végbe. Budapestről a Nemzeti Szinház több kitűnő művészét és művésznőjét hívták meg ez alkalomra vendégszereplésre, köztük Hegyesi Marit, Vizvárynét, Náday Ferenczet, Gyenes Lászlót, stb. Bartók Lajos ünnepi prológját, melyet annak idején lapunkban közöltünk, Gyenes László adta elő nagy hatással. A prológ után a "Szigetvári Vértanúk" I. felvonását s Dumas "Alfonz ur" czímű színművét adták elő a fővárosi vendégművészek közreműködésével. A sátoraljai közönség örömmel és lelkesedéssel vett részt a szép és hazafias ünnepélyen.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sátoralja-Ujhelyi színház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 994x1201 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna