D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_19_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hadzsics Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Hadzsics Antal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 8. sz. (1901. február 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hadzsics Antal (1834-1916)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerkesztő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi élet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hadzsics Antal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hadsics Antal, iró, szül. Szabadkán 1834-ben. Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán és Pesten végezte, hol jogot is hallgatott. Már 1859. megválasztották a Szerb matica irodalmi egylet titkárául, mely ekkoron Pesten volt. 1864. Ujvidékre költözködött a Szerb Maticával együtt, és a Szerb Omladina egyesület megteremtője volt, mely becskereki, kikindai és ujvidéki gyülésein elnökéül választotta meg, és a Szerb ifjuság (Mlada szrbadija) c. lap szerkesztésével megbizta. 1868-ban, átvette a szerb szinészegyesület vezetését, s oly fokra emelte, hogy a magyarok és németek osztatlan elismerését is elnyerte. Kiadta Szindarabok gyüjteményét (Zbornik pozornisnih dela), melyből 30 kötet jelent meg eddig. 1872-től fogva pedig a Pozoriste (Szinészet) cimü lapot adja ki. Mint a Szerb matica titkára 1859-69. 1873 jul-ig szerkeszté hivatalos közlönyét a Szerb Letopiszt (Évkönyvet) és 1865-70. a matica irodalmi lapot. Ezen időben a Zasztavában sokat dolgozott. 1867. a Kisfaludy-Társulat rendes tagjául választotta meg Zmáj Jovánovics Jánossal együtt és a Szerb Matica az irodalmi osztály tagjául. Érdemei fejében Ujvidék tiszteletbeli főjegyzőjének választá meg. Több izben a magyar országgyülésbe választatott, ugyszintén a szerb nemzeti kongresszusba.
(Forrás: Pallasz nagy lexikon http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/044/pc004428.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadzsics Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 823x1346 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna