D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_40_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királyi kastélyok
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királyi kastélyok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A windsori kastély
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 5. sz. (1901. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol királyi kastélyok
A windsori kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Windsor-Castle, egy ősi, még Hódító Vilmos korából való várszerű épület, melyhez évszázadok folyamán folyton építettek új meg új részeket, míg végre azzá vált, a milyennek most látjuk: a legkülönbözőbb stílusok szeszélyes egyvelegévé. Windsor 35 kilométernyire fekszik Londontól nyugatra a Themse jobbpartján. A balparton fekvő Etont, az angol előkelő ifjúság hírneves kollégiumát csak egy híd választja el Windsortól.
Hódító Vilmos óta, a ki a westminsteri apátságtól vette el a kastély telkét, csaknem minden uralkodó hozzájárult valamivel kibővítéséhez, de egyik sem annyival, mint IV. György, a ki milliókat költött rá. Ö építette a Szent György-kápolnát, a mely valóságos műremeke az újabbkori gothikának. Óriási park veszi körül a kastélyt, melynek kerülete 100 kilométer.
Nagyszerű terrasza 575 méter széles s számos márvány- és bronz-szobor díszíti. A hozzá tartozó erdőség, melyet egykor Popé is megénekelt, egyike Angolország legszebb erdeinek. Viktória királynő nagyon sokat tartózkodott e kastélyban. Hálószobájául és boudoirjáúl két a parkra gyönyörű kilátást nyújtó termet választott. Ezek körűl egy sereg selyemmel és satinnal kárpitozott terem sorakozik, melyekben óriási kincs van felhalmozva finom porczellánokban, melyek nagy része a sévresi gyárból való. így az egyik szalonban van egy porczellánkészlet, melyet még IV. György szerzett s melyet 200,000 font sterlingre becsülnek. Az úgynevezett violaszín szalonban áll az a régi zongora, melyen egykor az elhunyt királynő kora ifjúságában játszani tanúit. A királynő magán-ébédlője a "myolczszögletü szoba" nevet viseli alakja miatt faragott tölgyfával burkolt góth stílű terem, gobelinekkel és nagy művészek festményeivel ékesítve. A kihallgatási teremben az uralkodó család tagjainak arczképei függenek. Ezeken a magánhelyiségeken kívül, melyeket meglátni csak kiváltságos személyeknek adatott, vannak még a nyilvánosságnak szánt helyiségek is, melyeket, ha a királynő nem volt a kastélyban, hetenként egyszer megtekinthetett a nagyközönség is. Ezek közt a pompás tróntermet emlitjük első sorban, a melyben egy nagy tökéletességgel faragott elefántcsont trón áll, a travancorei maharadzsa ajándéka. Hires még a Waterlootól elnevezett terem is, melyben Viktória királynő egykor Lajos Fülöp franczia királyt, az utóbbi években pedig a transzváli háború kezdete idején, unokáját, H. Vilmos német császárt fogadta.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királyi kastélyok : Az osbornei kastély, a hol Viktória királynő meghalt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királyi kastélyok : A balmorali kasatély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1075x767 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna