D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_40_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királyi kastélyok
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királyi kastélyok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A balmorali kastély
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 5. sz. (1901. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol királyi kastélyok
A balmorali kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Osborne mellett Balmoralban töltötte legtöbb idejét az elhunyt királynő. Balmoral a skót felföldön, Aberdeen grófságban fekszik, melynek vidékeit Byron irta le csodaszépen "Tétlenség órái" czímű művében. E vidéken van Nagy-Britannia legmagasabb három hegycsúcsa : a Ben Muich Dhui, Braeriach és Cairntoul. A balmorali kastély a Dee folyó völgyében épült, körülbelül fele utón Aberdeen és Braemer városok között.
Eredetileg Albert herczeg gyenge egészségére való tekintettel választották Balmoralt nyaraló helyűl a skót hegyek friss, erősítő levegőjétől sokat vártak az orvosok. 1848 augusztusában utaztak oda először s annyira megszerették, hogy ez maradt állandó nyaraló helyük. Négy évig bérben laktak ott s 1852-ben vette meg a kastélyt Albert herczeg 31,500 font sterlingen. A királynő 1878-ban megvette a kastély szomszédságában levő fenyőerdőt is. A kastélyt megvétele után átalakították s azóta is sokszor bővítették.
Az épület roppant kemény gránitból épült nyugati homlokzatán a skótok védszentjét, Szent Andrást, a sárkányölő Szent Györgyöt és Szent Hubertet ábrázoló dombormű van. A főbejárat fölött a királyi czímer ékeskedik. A kastély 30 méter magas tornya messze vidékre ellátszik.
A régi skót ízlés szerint épült kastély belső berendezése is megfelel külső egyszerűségének. Az egyes szobák nagyon egyszerűen vannak bútorozva. Az egyedüli, a melyik pompásabb köztük: a nagy bálterem, mely skót trophaeumokkal és roppant nagy értékű kandeláberekkel van ékesítve.
A világtól elvonulva, zavartalanul élt itt a királynő női és anyai örömeinek. Sétálgatott, rajzolgatott, ifjabb éveiben vadászott is, néha meglátogatta a környékbeli parasztok házait. Szép nyári estéken gyakran összegyűjtöttek a parkban egy sereg skót legényt és leányt, a kikkel fáklyafénynél eltánczoltatták nemzeti tánczaikat, sőt a királyi család tagjai is gyakran elvegyültek skót nemzeti viseletben közéjük s velük járták a tánczokat. Viktória királynő nagyon szerette hű skót népét. Nem egyszer lehetett látni a parasztok szegényes viskóiban megajándékozta a szegényeket, vigasztalta a betegeket, megjelent a halottas házakban, részt vett keresztelőkön s szívesen elfogadott egy pohár wiskyt egy-egy fiától a népnek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királyi kastélyok : Az osbornei kastély, a hol Viktória királynő meghalt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királyi kastélyok: A windsori kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1052x746 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna