D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3709.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/006400/006458/3709_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Károly koronázási érme
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Károly koronázási érme
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-01-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : [szerk.] Szilágyi Sándor
M e g j e l e n é s : Bp. : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : érem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : numizmatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károly (Magyarország: király), II. (1345-1386)
V I A F I d : 75336690
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Károly koronázási érme.
Előlapján a király lóháton ülő alakja, fején koronával, kardját vágásra emelve látható; körirata: HVNG(ariae) ET HISP(aniarum): REX CAROLE TERTIVS AVDIS HVNG(aros) ET HISP(anis) CREDO SECVNDVS ERIS. A szelvény alatt: FERRVMQVE TENEBAT HOC | IPSE AEACIDES. | OVID(ii). MET(amorphoses). A szegély alsó félkör-ivén kifelé néző betükkel CORONAT(us) IN REG(em) • HVNG(ariae) • POSONII • 1712. Hátsó lapján fellegektől övezett földgömb, CONSTANTIA ET FORTITVDINE körirattal, e felett sugárzó napban, melyet a római császári korona és hat más korona vesz körül, C betü; a körirat a felső iven: NON OCCIDIT VSQVAM, az alsó iven kifelé forditott betükkel: CIRCVMFVSO PENDEBAT IN AERE. • OVID(ii) • MET(amorphoses). (A kiemelkedő betük mindkét előlap feliratainál ismételten a MDCCXII. évszámot adják.)
A Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának eredeti ezüst példányáról.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar nemzet története : Az első országgyűlés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 823x395 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer