D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A támadás
B e s o r o l á s i   c í m : Támadás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Isto finn festő festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Isto
U t ó n é v : Edvard
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Eetu Isto
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1905
V I A F I d : 153512980
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 2. sz. (1901. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : támadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogszabálygyűjtemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : finnek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Finnország
G e o N a m e s I d : 660013
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A támadás. - Finn festő festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy érdekes, a finn-orosz viszonyt allegorizáló képet mutatunk most itt be, melyet Isto, a kiváló finn festőművész maga engedett át közlésre, hogy művét - mint írja - "megismertessék a magyar testvérnemzettel s ezzel egyszersmind hálás örömet szerezzenek nekem és a többi finneknek."
A kép czíme "Hyökkáys", azaz "Támadás" és azt a jelenetet ábrázolja, a mint a muszka kétfejű sas tépdesi a finn törvénykönyvet. Hiába húzná el előle Finnország a drága szabadság léteményét, nem birja egyéb fegyvere nincs ellenében, mint a könyörgés, de ez hiábavaló. Arczán kiül a rémület, a mint látja, hogy nincs segítség a rabló madár ellen. A kép mindenkire, a ki csak egy kissé ismerős a finn politikai viszonyokkal, nagy hatást tesz.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. január 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : azara: Fiatal rétisas
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1049x1440 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna