D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_11_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A délafrikai háborúból
B e s o r o l á s i   c í m : Délafrikai háborúból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Boer előörsök
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Eredeti transzváli fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 2. sz. (1901. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : járőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyveres őrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pretoria
G e o N a m e s I d : 964137
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
G e o N a m e s I d : 953987
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A délafrikai háborúból. - Eredeti transzváli fényképek után
Boer előörsök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kitűnően sikerült fényképi fölvétel az, a mely egy boer előőrsöt ábrázol Ladysmith alatt. Két közboer vigyáz ott az angol erődök felé, sátoruk nyílása előtt üldögélve. S maga ez a sátor igen jellemző a boerok egyszerűségére s gyakorlati érzékére, a miben megint vonatkozást láthatunk a régi magyarok hadviselésére. Őseink ugyanis, a mint megették a ló vagy ökör húsát, a bőrét tömlőnek fújták fel, hogy azokon a folyókon átkelhessenek, a boerok pedig a bőrt szintén felhasználják, csakhogy sátornak. Az alapgondolat egy: tömlőt vagy sátrat nem hurczolnak szekereken, nem növelik azzal a hadi podgyászt, nem nehezítik a mozgékonyságot, hanem elhajtják a maga lábán oda, a hova kell. Egy csapásra két légy. Bőrsátornak való különben kerül most Dél-Afrikában elég. A boerok a maguk részéről mindig gondoskodnak róla, az angol sereg pedig havonként 6-8000 lovat veszit!
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. január 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol-boer háborúból - Bibliát olvasó boerok a harcztéren
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Boer tüzérek Az angol-boer háborúból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai háborúból : Boerok Ladysmith előtt. Eredeti transzváli fényképek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1034x787 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna