D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun2_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/064400/064488/jun2_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hunyadi László
B e s o r o l á s i   c í m : Hunyadi László
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Operák
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kékesi
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-1993
V I A F I d : 121419384
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Erkel
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1810-1893
V I A F I d : 51875112
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1967
S o r o z a t : 1967. Operák
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1968
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1969
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1967. OPERÁK
Mélyny. 12 F. fog.
T.: Gál Ferenc, Kékesi László (80 fill, 1 ,-,1,70, -3,-Ft)
Névérték: 3 Ft
Á 1967. szept. 26.-1969. jún. 30.
PM 549 449 fog. 6 610
2407 2362 3 Ft Erkel Ferenc (1810-1893): Hunyadi László 105,- 70,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erkel Ferenc zeneszerző, zongoraművész és karmester. Zenei tanulmányait 1822-25-ben Gyulán, majd Pozsonyban a bencéseknél végezte. Kolozsvárott lépett fel először 1827-ben és karnagyként is itt kezdte pályafutását. 1834-ben mutatkozott be a pesti közönségnek. Többek között Frederic Francois Chopin E-moll zongoraversenyét, Ludwig van Beethoven Kreutzer-szonátáját mutatta be, a korszak virtuóz kompozícióit, Johann Nepomuk Hummel osztrák zeneszerző, zongoraművész, Ignaz Moscheles német zongoraművész, zeneszerző, Sigismund Fortuné Francois Thalberg osztrák zeneszerző, zongoraművész stb. műveit játszotta. 1835-től a Pesti Magyar - később Nemzeti - Színháznál karnagyként, 1838-74 között főzeneigazgatóként is tevékenykedett. Itt mutatták be első Bátori Mária című operáját 1840. augusztus 8-án, Egressy Béni magyar zeneszerző, színműíró szövegkönyve alapján. A bemutató hatalmas siker és a nemzeti opera diadala volt. Az I. felvonás fináléjának Meghalt a cselszövő szövegű dalbetéte a forradalom tömegdala lett. Az operát külföldi operaházak is játszották. A magyar operakultúra megteremtését tűzte ki célul. 1844-ben megnyerte a Himnusz megzenésítésére kiírt pályázatot a Kölcsey Ferenc versére megírt Himnusz zenéjével. A mű, néhány év után magyar nemzeti himnusszá vált Dohnányi Ernő magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész hangszerelésével. 1844-től számos népszínműhöz komponált betétszámokat, pl. Szigligeti Ede színműveihez: Két pisztoly, A zsidó, Debreczeni rüpők, A rab, Egy szekrény rejtelmei. 1853-tól 1874-ig vezető karnagya volt a pesti hangversenyzenekarnak. 1875-1887 között a Zeneakadémia igazgatója és zongoratanára volt. Magyar történelmi tárgyú operái ünnepelt zeneszerzővé avatták: Hunyadi László, Bánk bán, Sarolta stb. A Névtelen hősök és az Operaház megnyitására rendelt, de csak 1885-ben bemutatott István király című műve zárta le operaszerző munkásságát. Zenéjében a romantikus operastílus, a nemzeti hagyományok és a népies zenei törekvések ötvöződnek. Zenekari művei közül jelentős a Magyar induló és az Ünnepi nyitány. Kórusművei, zongoradarabjai szintén a XIX. századi magyar zeneirodalom fontos alkotásai. Zeneszerzői életműve mellett nagy jelentőségű a modern zenei intézményrendszer megteremtésében való részvétele. (Larousse 1991.1k.751 o., MNL.7k.445 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Zoltán, Füle Mihály: Erkel Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 843x1428 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn