D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun1_10.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/064400/064474/jun1_10_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Rákóczi György úrvacsora kelyhe - 1670
B e s o r o l á s i   c í m : I. Rákóczi György úrvacsora kelyhe - 1670
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyar ötvösség remekei
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1906-1987
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1970
S o r o z a t : 1970. A magyar ötvösség remekei
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejedelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kehely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liturgikus tárgy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1970-1971
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1970. A MAGYAR ÖTVÖSSÉG REMEKEI
2x20-as ívekben egyszerre nyomták. A két ívet szélesebb sáv, ívközép választotta el egymástól. Majd a nyomdai íveket kettévágták. Háromféle fogazással létezik.
Mélyny. 12,12:11 3/4,12:12 1/4 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 2,50 Ft
Á 1970. okt. 27.-1971. dec.31.
PM 602 287 fog. 5 984
2661 2630 2,50 Ft Úrvacsora kehely (1670) 40,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : I. Rákóczi György erdélyi fejedelem. Atyja Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (ur. 1607-1608), anyja Gerendi Anna, felesége Lorántffy Zsuzsanna , akinek a kezével megszerezte Sárospatakot és ezzel Észak-Magyarország legtekintélyesebb református birtokosa lett. 1619-ben csatlakozott Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Habsburg-ellenes hadjáratához, elfoglalta Kassát. 1630. december 1-én a segesvári országgyűlés választotta erdélyi fejedelemmé. Erőskezű, centralizáló uralkodó volt, a református egyházat bőkezűen támogatta, de szembeszállt a puritanizmussal. 1636 októberében a szalontai csatában legyőzte az id. gróf Bethlen István (1580 k.-1648) trónigényét támogató budai pasa seregét, majd mindkettővel történt kiegyezéssel megőrizte hatalmát. 1642-ben fejedelemmé választatta idősebb fiát Györgyöt (ur. 1648-1660), és döntését a Portával is elismertette. 1643-ban szövetséget kötött Svédországgal és Franciaországgal és 1644-ben a magyarországi rendek és a vallásszabadság védelmére háborút viselt a Habsburgok ellen. 1645. december 16-án békét kötött Linzben a bécsi udvarral, melynek értelmében élete végéig uralma alá került hét felső-magyarországi vármegye. (Larousse 1994.3k.423 o., Révai Nl.16k.52 o., MNL.15k.291 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Rákóczi György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 846x1431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn