D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 232d.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/006300/006355/232d_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsigmond második kettős pecsétje
B e s o r o l á s i   c í m : Zsigmond második kettős pecsétje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-01-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : [szerk.] Szilágyi Sándor
M e g j e l e n é s : Bp. : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pecsét
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsigmond második kettős pecsétje.
A király menyezetes trónon ülő alakja, melyet hat arányosan elhelyezett pajzsban Magyarország, Csehország, Dalmáczia, Brandenburg és Luxemburg czimerei köritnek. Körirata: † SIGISMVNDVS • DEI • GRATIA • HVNGARIE • DALMATIE • CR[OACIE] R[AME † SERVIE • GA]LICIE • LODOMERIE • CUMANIE • BVLGARIEQVE REX • AC MARCHIO • (belül folytatva:) BRANDEMBVRGENSIS SACRI • ROMANI • IMPERII • ARCHICAMERARIVS • BOHEMIE • ET • LVICEMBVRGENSIS • HERES * A hátsó lapon hatos karámban, háromszögü pajzsban, hármas halmon a kettős kereszt; a karám iveiben elhelyezett hat kisebb pajzsban az előlapon látható czimerek ismétlődnek. Körirata: † S(igillum) • SECVNDVM • SIGISMVNDI • DEI • GRATIA • REGIS • HVNGARIE • ET ALIORVM • REGNORVM • IN • ALIO • PARII • SIGILLI • EXPRESSORVM. A Magyar Nemz. Múzeum levéltárában levő galvanoplasztikus lenyomatról rajzolta Mühlbeck Károly.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar nemzet története : A nápolyi párt ujjáéledése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 846x426 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer