D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_29_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet bajor királyi herczegnő és férje, báró Seefried Ottó bajor hadnagy
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet bajor királyi herczegnő és férje, báró Seefried Ottó bajor hadnagy
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Müncheni fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 52. sz. (1893. deczember 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet Mária Auguszta (Bajorország: hercegnő) (1874-1957)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet bajor királyi herczegnő és férje, báró Seefried Ottó bajor hadnagy
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikor a magyar és bajor királyi családok tagjai a múlt hó közepén József Ágost magyar főherczeg és Auguszta bajor herczegnő esküvőjére összegyülekeztek, a világnak még sejtelme sem volt arról, hogy az ifjú menyasszony testvér-nénje, Erzsébet herczegnő is jegyben jár, még pedig egy rangján aluli katonatiszttel, báró Seefried Ottó hadnagygyal. Néhány nap múlva aztán a legnagyobb meglepetéssel értesült úgy München lakossága, mint az európai sajtó, hogy Lipót bajor herczegnek az idősebb, bár még csak húsz éves leánya is megesküdött szíve választottjával, egész csöndben előbb polgárilag Münchenben, november 30-án, majd pedig egyházilag is Génuában, deczember 3-án.
A pusztán családi körben lefolyt menyegzői ünnep végeztével az örömszülék Münchenbe tértek vissza, az új pár pedig nászútra kelt Felső-Olaszországba, honnan jövő január hó végén először is Bécsbe fognak sietni, hogy a királynál tisztelegjenek s köszönetet mondjanak neki a gazdag nászajándékért, s aztán Tirolban, a petersbergi szép várban telepednek meg, melyet a hozzá tartozó uradalommal együtt a király vásárolt meg nekik. Seefried báró ezen felül, mint hirlik, grófi rangot kap és a közös hadsereg tisztikarába lép.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József Ágost főherczeg és arája, Auguszta bajor királyi főherczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet bajor királyi herczegnő és férje, báró Seefried Ottó bajor hadnagy : Müncheni fényképek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 589x645 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna