D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az anarkhisták merénylete Párisban
B e s o r o l á s i   c í m : Anarkhisták merénylete Párisban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A bomba felrobbanása a franczia képviselőházban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 52. sz. (1893. deczember 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Terrorizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : anarchizmus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : merénylet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbantás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. december 3.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az anarkhisták merénylete Párisban.
A bomba felrobbanása a franczia képviselőházban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A franczia képviselőház a Szajna partján levő Bourbon-palotában szokta ülését tartani. A mondott napon miniszterek, képviselők és hallgatóság nagy számmal jelentek meg, az elnöki széken Dupuy ült, ki csak pár nappal azelőtt cserélte föl ezzel a helylyel a miniszterelnöki széket. Délután negyedfél óra tájban Mirman nancyi képviselő választásának igazolását tárgyalták, mikor egyszerre a karzat felől vörös fény villant meg, pisztolylövéshez hasonló durranástól kisérve mire rögtön fojtó fehér füst áradt szét a teremben, s szegek, vasszilánkok, üvegcserepek röpdöstek mindenfelé. Egy pillanatra halotti csönd támadt de csak egy pillanatra azután hörgés, sikoltás, jajgatás hangzott mindenfelől s egymáson keresztül törtettek az emberek s tódultak ki a teremből és a karzatokról. Maga a hatalmas épület egészben véve épen maradt, de a falak, bútorzat igen sok helyen megsérültek s egyes széthulló darabok igen sokakat megsebesítettek. Kezdetben azt hitték, hogy nagyon sokan haltak meg, mivel a rémület és sérülések miatt többen elvesztették eszméletüket, köztük Mirman, Bouchor, Leffet és Lemise képviselők, Gréville terem-szolga és a hallgatóság közül többen. Szerencsére azonban halott nem volt egy sem, bár a sebesültek száma megközelítette a százat, s azok közül soknak volt súlyos sebe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az anarkhisták legújabb merénylete Párisban : A rendőrség visszatartja a tömeget a Very vendéglője felrobbanása után a Magenta-boulevardon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az anarkhisták legújabb merénylete Párisban : A Very-vendéglő, a hol Ravacholt elfogták, a robbanás után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1632x2297 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna