D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_15_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jelenetek a bécsi képviselőházból
B e s o r o l á s i   c í m : Jelenetek a bécsi képviselőházból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A bécsi "Extrablatt" képei után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 49. sz. (1897. deczember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlési ülésszak
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képviselőház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : botrány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jelenetek a bécsi képviselőházból. - A bécsi "Extrablatt" képei után.
Az ellenzék az elnöki szék elhagyására kényszeríti Abrahamoviczot.
Wolf megjelenik a parlamentben a kitiltás után
Az elnöki emelvény megostromlása
Abrahamovicz és Kramara elnököket kitaszítják a teremből
Resel széthajigálja a jegyzőkönyveket
A rendőrök bevonulása
A rendőrök kiviszik Wolfot
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Másnap, pénteken volt a nagy ütközet. Háromszori rendreutasítás után rendőrök nyomultak az ülésterembe és a rendreutasítottakat kihurczolták. Mielőtt azonban ez történt, a szocziálisták megrohanták az elnöki emelvényt, s Abrahamovicz elnököt és Kramarz első alelnököt onnan leczibálva, kiöklözték a teremből. Aztán mindent elpusztítottak, a mi az elnökök asztalain volt. A csengetyűt a hátsó padokba dobták, Résel pedig az összes irományokat összetépve, széthajigálta.
Ekkor hatvan rendőr vonult be, s a dühöngőket, a kik kézzel-lábbal kapálóztak, egyenként kivitték. Tépett ruhában, véres ábrázattal jutottak ki az útczára.
De maradtak még bent, a kik az ellenállást folytatták. Schönerer kétszer elragadta Abrahamovicztól a csengetyűt, miközben a csehekkel az elnöki emelvényen dulakodott. Végre elhurczolták.
A verekedő képviselők székeket vagdaltak egymás fejéhez.
A cseheknek legjobban fájt a foguk Wolfra. Az, mielőtt a rendőrök elvitték, irtóztató verést kapott. A verekedésben Suklje és Potocsek, a nagy erejű lengyel paraszt, tüntették ki magukat legjobban.
A hallatlan botrányok kimerítették a Házat, s az ülést szombatra halasztották. Megnyílt 10-kor, véget ért 11-kor. Még pedig nagy botránynyal ért véget. Wolf, három barátja támogatásával becsempészte magát az ülésterembe, a hová egyszerre csak betoppant.
Óriási riadalom támadt. A németek körülvették, hogy védelmezzék, a csehek meg akarták rohanni. Végre jött négy rendőr, hogy nyakon-csipje Wolfot hősies tusa után, szétrongyolt ruhában, vérző arczczal, levitték az útczára, fiakkerbe dugták és fogságba tették.
Badeni bukása napján, vasárnap este bocsátották szabadon. Hanem ezzel a jelenettel a képviselőház ülése is véget ért, s ki tudja, mikor hívják megint össze.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák parlament uj palotája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák parlament uj palotája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uj miniszterek Ausztriában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1872x1678 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna