D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Új-épületből
B e s o r o l á s i   c í m : Új-épületből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A börtönök bejárata
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1830-1897
V I A F I d : 223446674
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 48. sz. (1897. november 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületbontás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtó intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lipótváros
G e o N a m e s I d : 11054702
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Új-épületből. - A börtönök bejárata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bontás alá került immár Budapest legnagyobb épületcsoportja, a sötét múltja folytán országosan szomorú hírnévre vergődött Uj-épület vagy Neugebäude, melynek történetére nem lesz érdektelen ezúttal rövid visszapillantást vetni. Ezt a komor, visszataszító külsejű, hamuszinűre mázolt épületcsoportot József császár rendeletére kezdették építeni ezelőtt 101 évvel.
Eredetileg kórháznak és lelenczháznak készült volna, de időközben a mai Károly-kaszárnya lett a rokkantak háza, és az innét kiszorult katonaság az időközben elkészült tágas Új-épületbe költözött át, melynek óriási udvara is rendkívül alkalmasnak mutatkozott egy kaszárnya gyakorló terének.
12,000 négyszögöl területen épült ez a hatalmas terjedelmű laktanya, melyben állandóan kétezer ember tanyázott. Belső részeit többször átalakították, mind a mellett a főváros legpiszkosabb laktanyája maradt rosz, régi csatornázása valóságos termőfészke volt a ragályos betegségeknek.
Az óriási, komor, dísztelen épületcsoport jobb szárnyán, szemben a hold-utczai vallás- és közoktatásügyi minisztérium palotájával van a "Pavillon Nr. 5", melynek összes földszinti szobáit az úgynevezett "Garnisons-Arrest Nr. 2" foglalta el. Régi módú építése miatt ez volt a legsötétebb börtönök egyike.
Ezen katonai fogházban állandóan 90-110 közt váltakozott a rabok száma a parancsnok egy béna kezű százados volt. A szomorú épületrésznek kicsiny udvara levén, mindenfelől két emeletnyi magas falat látott maga előtt a rab. A sárga-feketére festett bejáró kapunál nagy jeladó vaskalapács függött, ennek egyhangú kopogására nyilt meg a kapu, melynek kulcsát az őrség egy altisztje őrizte. A fogház kapujánál tiz fegyveres katona állott őrt egy tizedes vezetése alatt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm: Az Új-épület a Nádor- és Báthory-utczák sarkáról nézve : Weinwurm fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x1002 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna