D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_37_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az osztrák képviselőház ülése
B e s o r o l á s i   c í m : Osztrák képviselőház ülése
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Myrbach-Rheinfeld
U t ó n é v : Felician von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1940
V I A F I d : 29624300
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 45. sz. (1897. november 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : parlamenti ülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanácskozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az osztrák képviselőház ülése. - Myrbach F. rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az osztrák képviselőház általában egyike a legérdekesebb parlamenteknek, levén az valóságos egyvelege a különféle nemzeteknek, s a zajosabb napokban, a milyenekben bőven van része, ugyancsak hasonlít a bibliában leírt bábeli nyelvzavarhoz. Mikor az újonnan választott képviselőket eskütételre szólítják föl, az esküformulát kilencz különböző nyelven kell fölolvasni.
A "Reichsrath"-nak 425 tagja van, s 18 pártra és párttöredékre oszlik. A nem németek együtt a képviselőház nagy többségét alkotják szövetségeseik a német katholikus néppártiak, meg részben a keresztény szocziálisták.
Említettük, hogy a "Reichsrath"-ban a pártok száma jelenleg 18. Ha egy tekintetet vetünk a széksorok félkörére, nyomban föltűnnek előttünk a pártok csoportjai. A márvány oszlopok között, melyek a felsővilágítású terem karzatait tartják, emelkednek a padok, melyekben jobbra a szlávok töredékei s a klerikális német centruni tagjai, balról a német ellenzék, a szocziálisták és a szélső balon a keresztény szocziálisták ülnek. Itt-ott egy-egy nemzeti viselet is látható. A csehek zsinóros kabátot, u. n. csamarát viselnek, mely a franczia "chamarre" szó származéka s 1848-ban jött divatba. Olykor német és szláv parasztöltözetek is láthatók a stájer zöld joppét az ismert népköltő, Morré vitte be először a parlamentbe Galiczia paraszt képviselői tarka varrású hosszú kábátokban jelennek meg. Ünnepélyes alkalmakkor a lengyel mágnások fényes nemzeti díszruhákban pompáznak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák parlament uj palotája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák parlament uj palotája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uj miniszterek Ausztriában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2986x1811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna