D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_51_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Breznyik János
B e s o r o l á s i   c í m : Breznyik János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 35. sz. (1897. augusztus 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Breznyik János (1815-1897)
V I A F I d : 7763345
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar nyelvtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Breznyik János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Breznyik János Ikladon, Pestmegyében, született 1815 május 26-án. Aszódon, Selmeczbányán, Pozsonyban tanúit, majd két évi nevelősködés után Jénában és Hallében töltött az egyetemen egy-egy évet.
1842-ben a selmeczbányai lyceumban a magyar nyelv- és irodalom tanára lett.
A szabadságharcz idején Breznyik is honvéd lett és részt vett Komárom védelmében, e miatt a háború után nem engedte meg neki a bécsi kormány, hogy tovább tanárkodjék. Azonban később Békés-Csabán magán intézetet nyitott, mely csakhamar oly hírnévre emelkedett, hogy növendékei évről-évre szaporodtak. Ekkor szerezte Breznyik Békés-Csabán első 78 hold földjét, melylyel megvetette vagyonosodása alapját.
1858-ban Szeberinyi János rábeszélésére Breznyik ismét Selmeczbányára költözött s átvette a lyceum igazgatását, mert csak az ő vezetése mellett remélték az iskolának újból való felvirágzását.
Az 1859-iki császári pátens a lyceumnál is válságot idézett fel. Breznyiket, mint a pátens ellenesét, igazgatói tisztétől megfosztották, sőt lázítás czímén a pozsonyi haditörvényszék elé idézték.
Miután azonban a pátens 1860-ban visszavonatott, Breznyik megint visszatért az igazgatói székbe, melyet aztán közóhajtásra tovább is ő töltött be s oly érdemesen, hogy 1883-ban 25 éves igazgatása alkalmából Ő Felsége királyi tanácsosi czímmel tüntette ki.
Az 1890/91. iskolaévben a görögpótló tanfolyam új tanár alkalmazását tette kívánatossá ezzel egyúttal lehetségessé vált, hogy Breznyik annyi évi fáradozása után a tanári teendőktől megkíméltessék s most már csak az igazgatói tisztet viselje az 1893. év nyarán azonban nagy korával járó folytonos gyöngélkedését hozván fel okul, az igazgatói tisztről is lemondott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Breznyik János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 619x759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna