D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_45_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei
B e s o r o l á s i   c í m : Belváros lerombolt és még lerombolandó részei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A volt Hal-tér 1897 julius elején
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 28. sz. (1897. július 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rongálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei
A volt Hal-tér 1897 julius elején
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kerepesi-út rendkívüli forgalma a Belvárosnak zúdul, szinte ostromolja, hogy tovább nyissák ki előtte az utat. Ehhez járul még, hogy Pestet egyre több híd kapcsolja össze Budával, s a hidak mind újabb forgalmi torlódást visznek a Duna felé. A Belvárosnak összekötése egy új híddal Budának is a legfontosabb érdeke. Ez a hid az Eskütérről fog nyílni, egyetlen ívben épül s magas feljárókat kivan mind a két hídfőnél. A magas feljárókat pedig fokozatos emelkedéssel akarják építeni, s így nagy terűlet szükséges. A Belvárosnak azon dunaparti részén tehát egy sereg épületet okvetetlen el kellett távolítani. Ezzel együtt azonban meg akarják oldani azt a feladatot is, hogy a Belvároson keresztül egyenes út vigyen a hídhoz. Még pedig a Kerepesi-út irányát hosszabbítják meg úgy, hogy a Belvároson keresztül haladjon tovább. A Kossuth-útczát (a volt Hatvani-útcza) egyik oldalán tehát lebontották, a palotákat beljebb építik, részben már építették. A mi aztán azontúl van a Belvárosban a Dunáig, azt mind bontják, épen a Belváros kellő közepét, a régi pesti törzspolgárok ódon emeletes házait, melyek közt újabb épület alig akad egy-kettő. így teljesen megsemmisül a Rózsa-, a Sebestyén- és Hal-tér, a Duna-útcza, az Irányi-útcza egyik oldalát lebontják a Sebestyén-útczának is, mint már lebontották a Kúria épületét s egy-egy darabon a Zöldfa-, a Lipót-, a Kalap-útczákat is megbontották. Összesen százhúsz ház pusztul el.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. július 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi Budapest: A Hal-tér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei : A Torony- és Duna-utcza sarka az Eskü-tér felől. Erdélyi 1896-iki fényképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lovich Antal: A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei : A Sebestyén-tér és Irányi-utcza sarka a lerombolás előtt. A volt "Csiga" vendéglő épülete. Lovich 1896-iki fényképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei : A Lipót- és Kalap-utcza sarka 1897 julius elején
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lovich Antal: A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei : A Sebestyén-tér 1897 julius elején
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei : Kilátás a Gelléthegy felé a Kossuth-Lajos-utczából (1879 julius)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1151x672 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna