D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Corzan-Avendano Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Corzan-Avendano Gábor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 26. sz. (1897. június 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Középfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Corzan Avendano Gábor (1827-1903)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : matematikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Corzan-Avendano Gábor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Corzan-Avendano Gábor spanyol eredetű nemes családból származott, mely a múlt század elején, III. Károly uralkodása alatt költözött ősi hazájából Magyarországba. Atyja főbányatanácsos volt s igen gondos nevelésben részesítette fiát, ki 1827-ben aug. 20-ikán Szomolnokon született. Alsóbb iskoláit Eperjesen, S.-A.-Új-helyben, Kassán és Selmeczen végezte. Még be sem fejezte tanulmányait, mikor az 1848-iki események őt is magukkal ragadták s honvéddé lett. A háború után, 1850-ben a még csak 22 éves ifjú Bécsbe ment s ott a műegyetemet végezte. Onnan haza jővén, tanári állást kapott a kassai főgimnáziumban és a jogakadémián, hol a politikai számtant adta elő. 1854-ben ugyancsak Bécsben tanári vizsgálatot tett s oklevelet nyert a a mennyiség- és természettudományokból. Kassáról 1858-ban Budapestre került s itt a kir. katholikus V. kerületi főgimnáziumban rendes tanár, majd 1866-ban helyettes, 1867-ben pedig rendes igazgató lett s az ma is. Mint középiskolai igazgató talán ő az egyetlen élő ember azok közül, kiknek igazgatói kinevezését még a király ÷ felsége írta alá mert az alkotmányos élet visszaállítása óta a vallás- és közoktatásügyi miniszter gyakorolja ezt a jogot.
Corzan-Avendano Gábor elejétől kezdve kedvelt tagja volt Budapesten nemcsak a tudományos köröknek, hanem a társaságnak is. Neje, kivel 42 év óta él boldog házasságban, Kronenthali Sacher Károly galicziai helytartó és udvari tanácsos leánya és Sacher-Masoch ismert német író unokatestvére. Fiai közül az egyik a honvédhuszárságnál szolgál mint főhadnagy, a másik pedig a gróf Károlyi uradalmaknál van alkalmazva. Idősebb leánya, László Mihály országos képviselő művelt neje, az ifjabbik pedig Kerényi Endre árvaszéki ülnök felesége Veszprémben.
(Vasárnapi Ujság, 1897. június 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Corzan Avendano Gábor (Szomolnok, 1827. augusztus 20. - Budapest, 1903. június 24.) matematikus, bölcselettudor, főgimnáziumi igazgató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1864).
Corzan Avendano Lajos magyar királyi állami sóbánya-gondnok fia. A gimnáziumot Eperjesen és Sátoraljaújhelyen, a bölcseleti akadémiát Kassán, a jogot Eperjesen, a bányászati és erdészeti akadémiát Selmecen 1847-től 1849-ig végezte ezután a műegyetem hallgatója volt 1850-től 1853-ig Bécsben, ahol 1854. október 7-én tanári vizsgát tett mennyiségtan- és természettanból.
1853. október 12-én a kassai főgimnázium helyettes, 1855. február 22-én rendes tanárának nevezték ki 1858. október 11-én a pesti V. kerületi királyi katolikus főgimnáziumhoz helyezték át. 1866. szeptember 19-én helyettes és 1867. február 19-én végleges igazgató lett ugyanott. A Magyar Tudományos Akadémia 1864. január 20-án levelező tagjai közé választotta. 1868. május 2-án a budapesti tudományegyetemen bölcseleti tudor lett. 1869. március 8-án a magyar királyi honvédelmi és a magyar királyi közoktatási minisztérium az egy évi önkéntesi vizsgálati bizottság tagjává 1869. január 9-én a budapesti magyar királyi tudományegyetemen a felsőbb természettan magántanárává 1872. november 5-én a magyar királyi honvédelmi Ludovika-Akadémián a mennyiségtan tanárává, 1873. junius 29-én az Országos Közoktatási Tanács tagjává és végül 1884. március 12-én a vallás- és közoktatási minisztérium a haraszti állami leányiskola gondnokságának tiszteletbeli elnökévé nevezte ki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. junius 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Corzan Avendano Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 832x857 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna