D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_25_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a Kaukázusból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a Kaukázusból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Osset férfi
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 26. sz. (1897. június 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néprajz általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Antropológia általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oszétok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kaukázus
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a Kaukázusban
Osset férfi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A most bemutatott osszét férfi és nő a Kaukázus legismertebb népfajához tartoznak. Az osszétek ezelőtt 3000 évvel telepedtek meg a Kaukázusban négy törzsre oszlanak, 130,000-en vannak, nagyobb részt keresztények, de előkelőségük (40-42,000 lélek) mohammedán nyelvök igen fejlett iráni nyelv, melyre az ősi magyar műveltségi érintkezések tárgyalásaiban gyakran hivatkoznak. A hagyomány szerint előkelőségük, különösen a digoroké (az osszétek egy nagy törzse) a magyarok beolvadásából keletkezett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. junius 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az oszétok az iráni népek csoportjához tartozó etnikum, amely a Kaukázus hegyeiben lévő Oszétiában él.
Becsült számuk mintegy hétszázezer. Zömük,mintegy ötszázezren az Oroszországhoz tartozó Észak-Oszétia-Alánia köztársaságban él, mintegy 65 ezren a Grúziától elszakadt Dél-Oszétiában (1989-es adat), és mintegy 38 ezren Grúzia más részeiben.
Az oszétok a szarmata alánok leszármazottai. Az iráni nyelvek közé tartozó oszét nyelvet beszélik. A cirill ábécét használják.
Többnyire ortodox keresztények, de sok köztük a muzulmán. Velük rokon törzs volt a Magyarországra a 13. században betelepült jászoké (az oroszok eredetileg jaszoknak nevezték az oszéteket, az oszét név grúz eredetű.) Az oszétok legközelebbi rokonai a magyarországi jászok és a tádzsikisztáni jagnobi nép.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dichy Mór: A Kaukázusból - Osszet asszonyok Mechcsekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a Kaukázusból : Cserkesz leányok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Képek a Kaukázusból : Abáz férfiak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a Kaukázusból : Avar nő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Képek a Kaukázusból : Dagestani tatár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 751x1009 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna