D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_20_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Bródy Adél-gyermekkórház Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Bródy Adél-gyermekkórház Budapesten
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 20. sz. (1897. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Gyermekgyógyászat
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tilgner, Viktor Oskar (1844-1896)
V I A F I d : 243797173
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : gyermekkórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bródy Adél (1847-1893)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Bródy Adél-gyermekkórház Budapesten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A jótékonyság és emberszeretet ünnepélye volt a fővárosban május 9-ikén egy új gyermekkórház fölavatása. Budapesten, a hol oly nagy a gyermekek halandósága, ez még csak a második gyermekkórház. Magánember alapította, Bródy Zsigmond főrendiházi tag, ki elhunyt neje, Adél emlékére négy év előtt 250,000 frt alapítványt tett az izraelita hitközségnél egy gyermekkórház létesítésére, s ezt az összeget építés közben még 70,000 frttal fölemelte. Az emberbaráti intézet neve Bródy Adél-kórház lett a városliget mellett, a zsidó kórház mögött épült föl és a zsidó hitközség felügyelete alatt áll, de valláskülönbség nélkül részesít jótéteményeiben.
A székesfőváros 3200 négyszögméter területű telket adott a kórház czéljaira s Freund Vilmos műépítész tervei szerint 327,000 forint építési költséggel épült fel a pavillonrendszerű intézet, melynek mintaszerű berendezése még 30,000 forintba került. A kórház öt épületből áll. Elől a főbejáratnál a fölvételi épület, orvosi szobákkal és irodahelyiségekkel. Jobb kéz felől az emeletes főépület, melyben a sebészeti, a szembetegek és belső betegek osztálya van. Balról a két emeletes gazdasági épület s egészen külön a fertőző betegek számára két kisebb pavillon, a háttérben pedig halottas ház és bonczolóterem. Az épületeket fedett terrasz és folyosók kötik egybe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Angeli : Bródy Zsigmond
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tilgner, Viktor Oscar: Bródy Adél szobra Tilgnertől az új gyermek-kórházban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1048x694 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna