D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Edhem pasa [Ethem pasa]
B e s o r o l á s i   c í m : Edhem pasa [Ethem pasa]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 19. sz. (1897. május 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Edhem pasa (1851-1909)
V I A F I d : 189896271
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Edhem pasa [Ethem pasa]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mostani hadjáratban a törökök fővezérletét Edhem pasára bízták. Neve meglehetősen ismeretlen volt a világ előtt mindaddig, mignem mint a maczedoniai török csapatok parancsnokát küldte a porta Maczedóniába, a hol jóval a háború kitörése előtt a törökök nagyobb haderőt vontak össsze, mert e nyughatatlan országban ismét lázadási mozgalmak mutatkoztak. Világos volt a görög kormánynak az a szándéka is, hogy a lázadást most ő rendezi eddig bolgárok dolgoztak rajta. Edhem pasa tehát nem mint a háború fővezére jutott Maczedóniába, hanem mint katonai parancsnok. Mikor a lázadás Kréta szigetén ismét kitört, akkor tette át főhadiszállását a görög határhoz közel, Elasszonába. Konstantinápolyban kételkedtek sokáig, hogy a görögök háborút indítanak, de arról meg voltak győződve, hogy Maczedonia föllázítására elkövetnek mindent. Edhem pasának a porta még akkor is óvatosságot ajánlott, mikor a görög sereg már a határra vonult, s a trónörökös Larisszába érkezett.
Ismeretes, hogy ápril első napjain szabad görög csapatok törtek be török területre, azzal a szándékkal, hogy Maczedóniát föllázítsák. A határszéli török csapatok azonban visszaverték a betörőket. Erre ápril 14-ikén maga a rendes görög sereg ismételte a betörést, mire Edhem pasa táviratilag kapta meg a parancsot Konstantinápolyból, hogy támadja meg a görögöket és nyomuljon előre Larissza felé. Ekkor következtek a harczok a hegyszorosokban és hágókban. Török- és Görögország közt ápril 16-ikán szakadt meg a diplomácziai összeköttetés. A szorosokban ápril 18 - 19-én tartattak a véres harczok, Edhem pasa ápril 19-én hagyta el Elasszonát s követte a harczoló sereget. A konstantinápolyi hadi tanácsnak kellett minden elhatározását táviratilag bejelenteni, s onnan kapta az utasításokat. A még alig ötven éves Edhemet fiatalnak tartották a teljes bizalomra, s türelmetlenkedtek Konstantinápolyban, a mint a meluni szoros elfoglalása után nem nyomult azonnal Larissza felé. Edhem azonban kellő körültekintéssel bevárta, mig a szorosokon elég török sereg hatol át, s túlnyomó erővel támadhat. Április 23-ikán a konstantinápolyi hadi tanács hirtelen Ozmán pasát nevezte ki a sereg fővezérévé, a plevnai hőst a szultán pedig Edhemnek a ghazi (győző) czimet adta.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ozman basa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 554x813 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna