D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_33_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Correggio legújabban megjelent életrajzából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Correggio legújabban megjelent életrajzából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Correggio: A keresztről levétel
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Correggio
U t ó n é v : Antonio Allegri
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1489-1534
V I A F I d : 97748522
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újság
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 16. sz. (1897. április 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mária (Jézus anyja)
V I A F I d : 52482731
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Correggio, Antonio Allegri (1489-1534)
V I A F I d : 97748522
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Correggio legújabban megjelent életrajzából
Correggio: A keresztről levétel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A keresztről levétel a pármai képtár egyik dísze, melyet mint a külső összhatás csodáját ismerik a műtörténelemben. Krisztus feje és a Madonna alakja oly megkapóan mély kifejezésű, hogy a renaissance végén ilyen festménynyel, a kifejezés ilyen igazságával ritkán találkozunk. Csodaszép e képen Krisztus teteme, melyet a felhők közül előtörő bágyadt fénysugár világít meg. A Krisztus arczán ott még a haláltusa kifejezése görcsösen merevedő ujjain is meglátszik a kiállott szenvedés, a kín. Feje ott pihen a Madonna ölében, ki a fájdalomtól megtörten összeroskadt arcza halálsápadt, telve a kíntól megváltozott vonásokkal. Ez a két alak a tragikum legigazabb, legmegkapóbb kifejezése, tele fájdalmas élettel, meggyőző erővel. Nem lehet e képet különös meghatottság nélkül szemlélni. A rajta levő többi alakok sokkal gyengébbek, s ebben bizonyos czélzatosság nyilvánul. A fő alakok ugyanis Krisztus és Mária ezeknek kell szolgálniuk középpontul, melyből minden kiindul, s hova minden érzelem újból vissza is tér. Ezek szenvedő alakok ezek kötik le az érdeklődést. A többi többé-kevésbbé csak mellékes, mely a keretbe tartozik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Santi, Rafael: Madonna Della Sedia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Santi, Rafael: Madonna di Casa Colonna
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Correggio legújabban megjelent életrajzából: Correggio: Madonna Szent Jeromossal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 987x855 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna