D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brahms János
B e s o r o l á s i   c í m : Brahms János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 15. sz. (1897. április 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Brahms, Johannes (1833-1897)
V I A F I d : 7573295
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : komolyzene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zongora
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szimfónia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brahms János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brahms Hamburgban született 1833 május 7-di-kén. Első zenei oktatását atyjától nyerte, a ki egyik hamburgi szinház zenekarában nagybőgős volt. Húsz éves korában Reményi Edével került össze, a ki a serdűlő ifjúban fölismerte a tehetség erejét és rögtön lekötötte magának kísérőül a föld körül tett nagy kőrútjában. Reményi később bemutatta Joakhimnak és Lisztnek, a kik viszont Schumann figyelmébe ajánlották. Schumann folyóiratában "Uj pályák" czimen egész tanulmányt írt a fiatal zongoraművészről, a kinek ragyogó jövendőt jósolt. A jóslat hamar beteljesedett. Brahmsnak már első műveiben gazdag fantázia, mély és igaz érzések mutatkoztak és a romantikus irány merészségei gyönyörűen fértek meg a klasszikusok imponáló nagysága mellett. Szonáták, balladák és szimfóniák egész seregével kezdte már ifjú korában a zeneszerzést a hatvanas évek végén pedig a vallásos zeneköltés remekeit teremtette meg. "Német rekviem"-je még ellenfeleit is dicséretre ragadta, s ettől fogva szárnyára kapta a hir minden művét istenítették. Nagy hatása volt a "Magyar tánczok" czimű cziklusának is. Harmincz füzet karének, negyven dal és huszonegy kamara-zenemű marad utána. Igazi művésziélek volt, a ki sehol sem tudott megnyugodni. Éveken át a lippei herczegnél Detmold-ban volt karigazgató és zenetanár, később egymás után Hamburgban, Zürichben, Baden-Badenben és Heidelbergben lakott, de sehol sem volt maradása. 1871-ben a bécsi zenekedvelők egyesületének volt hangversenymestere, 1874-ben pedig innen Heidelbergbe ment. A cambridgei egyetem 1877-ben, a boroszlói 1881-ben adott neki tiszteletbeli tudori oklevelet. A halál most hosszú, sorvasztó betegségtől váltotta meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reményi Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 525x722 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna