D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_27_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Morse-féle táviró gép
B e s o r o l á s i   c í m : Morse-féle táviró gép
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 4. sz. (1897. január 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : távíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távíróközpont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távírótechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vevőberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üzenetközvetítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Morse, Samuel (1791-1872)
V I A F I d : 2530161
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Morse-féle táviró gép
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik képünk egy Morse rendszerű teljes táviró - berendezést tüntet fel, melyen a táviratot továbbítani is, átvenni is lehet. A mellette ülő tisztviselőt képünk abban a helyzetben tünteti fel, midőn táviratot továbbít. A továbbításnál a táviratban foglalt betűket, bárminő nyelven legyen is irva a távirat, átfordítja táviró jegyekre s e jegyeket - melyek pontokból és vonásokból állanak - gyorsan kopogtatja le készülékén. E közben ügyelnie kell arra, hogy a gépe le ne járjon, s vezetnie kell az előtte fekvő jegyzőkönyvet, mely mutatja, hogy a táviratokat mikor, minő sorrendben, és hova továbbította. Nagy könnyebbség a továbbítóra nézve, ha minél több nyelvet ért, mert akkor a szavak értelméből a különben el nem olvasható betűkre is rájöhet.
A továbbításnál nehezebb munka a táviratok átvétele. A mint ugyanis a távolban levő táviróhivatal magát bemutatja s átvételre kinálja táviratát, a vevő jelzi, hogy készen van. Felhúzza irókészülékének óraművét, megindítja a gépet, s a papírszalagról leolvasva a Morse-féle távíró-jegyeket, közönséges írással betüről-betüre a táviratlapra írja, figyelve arra, hogy a hivatalos rész, a czím, a szöveg és az aláírás egymástól elkülönítve legyenek. E közben a gépből folyó papírszalagot balkezével tekercsbe göngyölíti, a leírt szavakat megszámlálja, összehasonlítja a hivatalos részben jelzett szószámmal s ha eltérés nincs, az átvett távirat adatait jegyzőkönyvbe beírja feljegyzi a távirat hivatalos részére, hogy melyik dróton, melyik hivataltól, mikor vette át s mindezek valódiságát névaláírásával megerősíti. Azután az átvételt nyugtázza, s hogy az elferdítést lehetőleg elkerülje, visszaad minden számot, kétes szót és nevet, melynek helyességében kételkedik. Ha a továbbító hivatal ezt helyesli, a távirat átvétele be van fejezve. Ha azonban a szavak számára nézve eltérés van, ezt közös eljárás utján kiigazítják oly módon, hogy az átadó tisztviselő előrebocsátja a szavak számát s aztán minden egyes szó kezdőbetűit újból továbbítja. Az átvevő az előtte fekvő táviratból az egyes szavakat, kezdőbetűik után egyenként ellenőrzi s ha oly kezdőbetűt kap, melyre a megfelelő szót nem találja, félbeszakítja az átadót s kényszeríti, hogy a helyesnek talált utolsó szótól kezdve a táviratot ismételje. Ily módon az átvevő, az általa kihagyott szóra rájön s hibáját kijavítja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morse Sámuel (1791-1872)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hughes-féle táviró gép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 747x1131 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna