D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug6_01.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062100/062153/aug6_01_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A. G. Bell
B e s o r o l á s i   c í m : A. G. Bell
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 100 éves az első távbeszélő-összeköttetés
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. 100 éves az elsó távbeszélő-összeköttetés
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Telefon
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távbeszélő-technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bell, Alexander Graham (1847-1922)
V I A F I d : 59263727
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976-1977
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. 100 ÉVES AZ ELSŐ TÁVBESZÉLŐ-ÖSSZEKÖTTETÉS
Négy bélyeget tartalmazó kisívben nyomták.
Mélyny. 11 1/2:12 F. fog.
T.: Vertel József
Á 1976. márc. 10.-1977. dec. 31.
PM 1 400 000 fog. 29 989
3100 3105 3 Ft A. G. Bell (1847-1922) 50,- 50,- 800,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alexander Graham Bell Angol származású amerikai fizikus. Tanulmányait Edinburgh-ban végezte, 1870-től élt Kanadában. A Süketnéma Intézet pedagógusa, majd a Bostoni Egyetem professzora volt. 1872 óta foglalkozott a telefon eszméjével. 1874-ben a süketnémák oktatása során mesterséges füleket készített, amelyek segítségével jutott el a telefon felfedezéséig 1876-ban. Ez ugyan az Edison-féle telefonhoz képest kezdetleges volt, mégis az úttörő Graham Bell 1876.február 14-én kért szabadalmat telefon felfedezésére. A később Thomas Alva Edison által tökéletesített készüléket 1876.március 10-én működtette először. 1877-ben megalapította a Bell Telephone Company-t, amely 1885-től American Telephone and Telegraph Co. - ATetT - néven fejlődött multinacionális nagyvállalattá. A telefon mellet egyéb technikai problémák is érdekelték. Többek között repülőgépek konstrukciós kérdései is foglalkoztatták. Így a SILVER DART, mely egy kanadai és amerikai tervező csoport által megtervezett repülőgép utóda volt, annak próbarepüléséhez a szakszerű összeszerelés Bell felügyelete alatt zajlott. A gép sikeres próbarepülése 1909. február 23-án meg is történt, mely az első ellenőrzött motoros repülés volt Kanadában. (Larousse 1991.1k.290 o., Révai Nl.3k.52 o., A XX,század Kr.1994., MNL.3k.S39 o., Internet: http://en.wikipedia.org/wikijAEA_Silver_Dart) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Edison uj beszélő-gépe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1245x792 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn