D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_692_pix_Oldal_35_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A dinamit-pavillon
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 40. sz. (1896. október 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pavilon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nobel-féle dinamitgyár pavillonja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kép elején természetben látjuk a magas föld-sánczczal elkerített munkabódék egyikét, melyben két asszony dinamittöltényeket készít; e mögött van a tulajdonképeni dinamitgyár; jobbra látszik a lőgyapot-, a salétrom- és a kénsav gyár, balra a gyérfüstű puskapor és az ekrazit-gyár, mig a kép közepét a szesztisztító foglalja el, mely mögött a kaszinó, az irodák, a tisztviselők és munkások lakásai látszanak. A diorámából a tulajdonképeni kiállítási szobába lépve, találjuk a puskapor, a lőgyapot, a nitroglicerin és dinamit gyártásához szükséges összes nyersanyagokat, vagy félgyártmányokat, mint pl. a különböző savakat, továbbá a három utóbb fölsorolt robbanó anyagot, mint kész gyármányt is, jól elkészített utánzatokban, mert magukat a robbanó szereket a legnagyobb vigyázat mellett sem lett volna tanácsosa kiállítással egy fedél alá vagy csak egy kerítés közé is elhelyezni. Itt vannak mindazok a különböző gépek és eszközök, melyek a nyers anyagok, valamint a kész szerek megvizsgálására szolgálnak. Látjuk a dinamitgyártás melléktermékeit, melyeket leginkább a műtrágyagyártásnál használnak föl; a robbantásokhoz szükséges legkülönbözőbb fajtájú gyújtózsinegeket, gyújtókat, a bányászatban előforduló robbantásoknál elkerülhetetlenül szükséges biztossági lámpákat, fúrógépeket, stb. Végűl egyéb képen kivűl az újabb robbantó technika két előharczosának, Sobreronak és Nobelnek képei díszítik a kiállítási szobát." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 40. sz. (1896. október 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kiállítás épületei / metsző Morelli Gusztáv
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1736x1269 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet