D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_692_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Margó Tivadar
B e s o r o l á s i   c í m : Margó Tivadar
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1816-1896
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1840?-1920
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 37. sz. (1896. szeptember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Margó Tivadar (1816-1893)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Margó Tivadar
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nálunk Margó Tivadar volt az új tanok apostola. Tudományos értekezésekben, egy nagyszabásúnak indult, de sajnos, töredékül maradt kézikönyvben küzdött a fajok egységének tana mellett és egyetemi előadásaiban nagy készültséggel, szigorú logikával és törhetetlen meggyőződéssel magyarázta a darwinizmust és terjesztette azokat az eszméket, melyek bevilágítanak a szerves élet nagy titkaiba. Margó egész nemzedékeket nevelt föl ezekkel a tanokkal, és hogy ma egyetemeinken az állattani tanulmányok oly magas színvonalon állanak, az legnagyobbrészt az ő érdeme. Több volt, mint egyszerű tudós: apostol volt, nagy igazságoknak bizonyult elvek s tanok apostola. Szaktudományaért valósággal lelkesedett. Műveit nyelvileg is vonzó alakba igyekezett öltöztetni, hogy annál több olvasót hódítsanak maguknak; egyetemi előadásait egész szónoki hévvel s mindig oly hatással tartotta, hogy nemcsak az orvosi és természeti tudományokra készülő ifjak, hanem más szakok hallgatói is örömest látogatták azokat." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 37. sz. (1896. szeptember 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tivadar a gimnáziumi tanulmányait Pesten végezte, majd 1834-től 1838-ig a pesti egyetemen természet-, társadalom- és orvostudományokat tanult. 1834-ban bölcsészdoktori, 1840-ben orvosi oklevelet szerzett. Tanulmányait Bécsben folytatta, ahol 1841-ben sebészdoktori és szülészmesteri képesítést szerzett. Ezután néhány évig különböző bécsi kórházakban segédorvosként orvosi gyakorlatot folytatott, majd hazatért, és a pesti egyetemen Schordann Zsigmondnak, az élettan és felsőbb bonctan professzorának tanszékén tanársegédként működött. Az 1848-49-es szabadságharcban honvédorvosként vett részt. 1845-1853 között a pesti szerb Tökölyánum házi orvosa volt. 1851-ben megszerzett képesítés után a pesti egyetemen a szövettan magántanára lett, egyúttal 1851 és 1859 között helyettes tanárként a sebészhallgatóknak előkészítő természettudományokból tartott előadásokat és 1857 és 1858 között az élettan és a felsőbb anatómia helyettes tanára is volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margó Tivadar / fényképész Ellinger Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 967x1144 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet