D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_388_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ecce homo
B e s o r o l á s i   c í m : Ecce homo
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Munkácsy új festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Munkácsy
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1844-1900
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 18. sz. (1896. május 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jézus élete
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : krisztológia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jézus
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krisztus alakja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kik Munkácsy másik két képét ismerik, azokban az Ecce homo fölidézi a Pilátus-kép hatalmas hatását, a Golgotha klasszikus komor hangulatát, s a mély benyomást, mely a nézőt eltöltötte. A művész maga is mintegy hatása alatt áll e két alkotásának, melynek több alakját újra föleleveníti. Az Ecce homo bibliai, történelmi kép, de közeledett a genre-képek felé. A bibliai alakok közül csak Krisztusé válik ki, a többiek, a fájdalmas szent anya, János evangélista, és Mária Magdolna elvesznek a tömegben, mely az egész képet betölti, és az indulatok jellegzetes, rendkívül gazdag változatait nyújtja az arczokban. Ez a gomolygó tömeg a tipikus arczokkal egy sokfejű hidra, melynek minden egyes feje külön él, csupán csak a vérszomjnak él. Az engesztelhetetlen düh közepette elenyészik Krisztus hozzátartozóinak fájdalma, egy pár női alak részvéte; Pilátus maga is jelentéktelenné válik, noha Krisztus mellett állva ő is főalak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 18. sz. (1896. május 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Munkácsy Mihály (1844-1900) Krisztus-trilógiája 1881-86 között készült, Párizsban. A két első festmény: a Krisztus Pilátus előtt (1881) és a Golgota (1884) még 1887-88-ban amerikai tulajdonba került: John Wanamaker vásárolta meg. Később, 1911-től a philadelphiai Wanamaker áruház különtermében állította ki, ahol minden böjti és húsvéti szezonban láthatta a nagyközönség is. Sajnos, 1988 februárjában elárverezték a gyűjteményt, így a Krisztus-képek két külön tulajdonoshoz kerültek. A harmadik mű, az Ecce homo (1896), a mester utolsó alkotása, hosszas vándorút után Debrecenbe jutott, s a Déri Múzeumban látható 1930 óta. ... (Forrás: Vigilia, 1989/3)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krisztus alakja Munkácsy "Ecce Homo" czimű festményén / festő Munkácsy Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1091x1432 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet