D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar kir. honvéd főparancsnoksági palota
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar kir. honvéd főparancsnoksági palota
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 12. sz. (1896. márczius 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lépcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A palota előcsarnoka
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az új palota főhomlokzata a Dísz-térre néz. A hatalmas épület helyén előbb az ág. evang. hitközség régi kis temploma és iskolája állott, melyek helyett a minisztérium a Bécsi-kaputéren épittetett a hitközség számára az átengedett telkek és épületek értékével fölérő új templomot, iskolát és paplakot. Ezen új templomtavaly májusban fölszenteltetvén, megkezdetett a régi, rozzant, fatornyos templom lebontása és-az új honvédfőparancsnoksági palota építése, melylyel egyidejűleg a minisztérium palotája is kiegészíttetett a kettő közötti keskeny hézag beépítésével s a főépületbe illesztésével. Az új palota ez évi május 1-jére kívülről teljesen elkészül s hozzájárul az ezredévi országos ünneplés külső fényének emeléséhez. Az új palota földalatti és földfeletti részekből áll. A földalatti részben két istálló és a konyhahelyiségek rendeztetnek be. A földfeletti rész maga a voltaképi palota. A földszint közepén nyílik a főbejárat, mely a 13 1/2 méter hosszú, ugyanolyan széles és 9 méter magas előcsarnokba vezet. Ez az előcsarnok egyike Budapesten a legnagyobbaknak és legdíszesebbeknek. A menyezete freskofestményekkel lesz ékesítve." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 12. sz. (1896. márczius 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Látogatás az akademiai palota telkén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1461x1087 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet