D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Paraszt színészek
B e s o r o l á s i   c í m : Paraszt színészek
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Piétsch
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 5. sz. (1896. február 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Falu rossza" halasi előadásából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Érdekes művészi kísérlet volt e hó elején nemes Halas városában a Falu roszsza előadása, melyben parasztok játszottuk a magyar parasztot. A gondolat Dékáni Árpád halasi tanáré, a ki heteken át fáradozott az előadás rendezésével. A halasi előadás ha semmit, ezt az egyet: a magyar paraszt nagy intelligencziáját föltétlenül bebizonyító. Egyezőleg elismerték ezt az összes kritikusok, kik az előadást látták. De hát miből világlik ki ez az intelligenczia ? Nem a művészi előadásból, hanem az előadók természetességéből. Elvégre ki keres paraszt előadásnál művészi leleményt, művészi alakítást, a szerep öntudatos felfogását? De volt a halasiak színpadi játékában magyar szin, magyar érzés, magyar hang. Mennyi értelem a szavukban, mennyi eredetiség a beszédükben, milyen igaz a járásuk-kelésük, magyar az érzésük!" (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 5. sz. (1896. február 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky: Báró Révay Gyuláné mint Medici Lőrincz neje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1807x1739 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet