D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jedlik_anyos.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jedlik Ányos élete és munkássága
B e s o r o l á s i   c í m : Jedlik Ányos élete és munkássága
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hana
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hana
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jedlik Ányos (1800-1895)
V I A F I d : 79051505
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bencések
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : áramfejlesztő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Jedlik Ányos élete és munkássága Élete röviden Születéskori neve: Jedlik István Született 1800. január 11 Színnő Elhunyt 1895. december 13 (95 évesen) Győr Nemzetisége magyar Foglalkozása magyar természettudós, feltaláló, oktató bencés szerzetes Fontosabb munkái Nevéhez fűződik többek között az első elektromotor megalkotása, az öngerjesztés elve a feszültségsokszorozás felismerése a szódavízgyártás megvalósítása Korszakalkotó munkássága A fiatal tanító szerzetesként élő Jedlikre a sokoldalúság volt jellemző:egyaránt foglalkozott kémiával, elektrokémiával (elemekkel) és az elektromossággal. Fontos találmányai voltak az elektromotor, az öngerjesztésű dinamó és a villanydelejes forgony. Villanydelejes forgony A "villanydelejes forgony" az első mai értelemben vett, folyamatos forgó mozgást végző kommutátoros egyenáramú villanymotor volt. A dinamó Ha egy fémkorong mágneses mezőben pörög,akkor az így keletkezett erő az elektronokat a korong középpontja felé taszítja, vagy pedig a középponthoz rögzített huzal felé mozdítja. Az egyszerű öngerjesztő dinamóban egy tekercset és egy fémkorongot alkalmaznak. Amint a korong pörögni kezd, elektronáramlás indul meg a tekercsen keresztül. Az így kialakuló rendszer,míg a korong forog,mágneses mezőt indukál. Csöves villámfeszítő Az utolsó nagyobb találmánya a csöves villanyfeszítő volt. A csövek kondenzátorok voltak, amellyel egy feszültségsokszorozó kondenzátortelepet hozott létre. Két zseniális újítása volt elődeihez képes: egyrészt eddig a kondenzátort nem villamos energia tárolására használták (ezt eddig Bunsen-elemekkel próbálták megvalósítani), másrészt rájött, hogy a párhuzamosan kapcsolt kondenzátorokat egyenként feltöltve, majd sorba kapcsolva a töltő feszültség többszöröse, vagyis nagy feszültség állítható elő Az 1873-as bécsi világkiállításon a szerkezet kiállításra került és 60-90 centiméter hosszúságú kisüléseket sikerült előállítani a levegőben. Jedliket aranyéremmel tüntették ki munkájáért. Szóda Egyik palaczkban foglaltatik a savanyú vizeknek legegyszerűbbike, mellyben a közönséges vizen, és avval egyesült szénsavon kívül semmi más ásványos rész nem találtatik. Ezen víz nagyobb mértékben bírja magában tartani a szabad szénsavat, mint az, mellyben a szénsavon kívül még többféle savak is felolvadvák; pohárba töltetvén szüntelen szénsav buborékokat hány, még a szénsav nagyobb része el nem röpül; legjobb tehát a poharat azonnal, hogy megtöltetett, ki is üríteni, különben a víz sokat vesztene kellemes csípősségébül. Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Dr. Jedlik Ányos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna