D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : liszt_ferenc.jpg
C Í M 
F ő c í m : Liszt Ferenc életrajza és munkássága
B e s o r o l á s i   c í m : Liszt Ferenc életrajza és munkássága
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gilicze
U t ó n é v : Kristóf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gilicze Kristóf
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Hangszerek
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zeneoktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Liszt Ferenc (1811-1886)
V I A F I d : 64199483
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zongoraművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karmester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenepedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Liszt Ferenc életrajza és munkássága Született, 1811. okt. 22-én, Doborján, a mai Raiding-ban. a zeneszerző és zongoraművész Első zenei nevelője atyja, Ádám, az Esterházy-uradalom gazdatisztje volt. Kilencéves korában lépett fel először Sopronban és Pozsonyban. 1821-ben Bécsben Czernynél és Salierinél tanult. Bécsi hangversenyein már nagy sikereket aratott. Bécs 1823-ban atyjával Franciaországba utazott, hogy a párizsi Conservatoire-on tökéletesítse tudását. Az intézet igazgatója, a zeneszerző L. Cherubini azonban idegen állampolgárságára hivatkozva felvételét visszautasította. Párizs második hazája lett, F. Paertől, majd A. Reichától zeneszerzést tanult. Kapcsolatba került a párizsi szellemi élet számos jelentékeny alakjával, kiknek társasága szellemi fejlődésére, munkásságára döntően hatott. Franciország Hangversenyei iránt csakhamar nagy érdeklődés támadt. Hangversenyútjai során Franciaországon kívül Londonba és Svájcba is eljutott, 1835-ben a genfi konzervatórium tanára: Minden szellemi áramlat iránt fogékony volt s rokonszenvezett a haladó polgári mozgalmakkal. A pesti árvízkárosultak javára hangversenyeket rendezett (1838) fedezte a bonni Beethoven- emlékmű felállítását (1839), alapítványt tett a pesti Nemzeti Zenede létesítésére Áldozatkészségének számtalan bizonyosságát adta: Európa bejárása után... Számos külföldi hangversenye után 1846-ban hazatért. Sayn-Wittgenstein Karolina hercegné volt az élettársa, kivel 1847-ben ismerkedett meg, három gyermekük született. Erre az időre esik zeneszerzői munkásságának felvirágzása életre szóló barátságot köt Richard Wagnerrel. Közben hazájával sem szakadtak meg a kapcsolatai. Mivel zeneszerzői munkásságát az egyházi zenének kívánta szentelni, Rómába ment. Az 1860-as éveket javarészt Rómában töltötte. Egyik utazásán meghűlt, s tüdőgyulladás vetett véget életének. Bayreuth, Németország, 1886. júl. 31 De, ki is volt ő? a 19. sz. zeneművészetének egyik vezéralakja volt. Az ún. radikális romantika képviselője és fáradhatatlan apostola, Utolsó korszakának műveiben, minden megoldatlanságuk ellenére, olyan új eszközökre talált rá, olyan távlatokat nyitott meg, amelyekkel egyedül állt korának zeneszerzői között, s amelyek a 20. sz.-ban elsősorban Bartók művészetében találtak igazi rokonságra és folytatásra. Mint zongoraművész máig csodált fokra fejlesztette a zongoratechnikát, játékának ellenállhatatlan ereje és szuggesztivitása, amelyről kortársak feljegyzései tanúskodnak, a legnagyobb előadóművészek közé helyezi. Egyik ismertebb műve: http://www.lisztzeneiskola.hu/liszt_eletrajz.htm Forrás: Így emlékszünk rá: Liszt Ferenc Zeneakadémia a budapesti repteret róla kapta a nevét, utcákat, iskolákat neveztek el róla, ezek is örzik nagyságát!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Liszt Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 34
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 35
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna