D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tompa_mihaly.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tompa Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Tompa Mihály
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kantár
U t ó n é v : Balázs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-10-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kantár Balázs
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tompa Mihály (1817-1868)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia
 M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : (1817 Rimaszombat - 1868 Hanva) Tartalom: 1.Életrajz 2.Költészete 3. Emlékezete Születési helye és ideje: Rimaszombat, 1817.9.28. 5 éves korában elveszíti édesanyját, ezért nagyszüleihez kerül Igriczibe. Iskolái: 1831-ben (14 éves korában) Sárospatakra kerül diáknak. Tanulmányait nem fejezi be, Sárbogárdon néptanító lesz. 1845 - Eperjesen nevelő (ekkor kerül sor a híres költői versenyre Kerényi, Irányi, Petőfi és Tompa részvételével. Egy erdei lak megéneklése volt a feladat). Meghívják Bejébe papnak, s ezt Tompa örömmel elfogadja. A szabadságharc ideje alatt tábori lelkészként részt vesz a schwechati ütközetben. 1849-ben Kelemérre költözik. Feleségül veszi Soldos Emíliát. Első kisfiát el kell temetnie. Ez érzékeny szívén gyógyíthatatlan sebet ejtett. 1851.9.1-jén jött Hanvára lelkipásztornak. Az itt töltött évek a betegség évei. Újabb tragédia második kisfiának elvesztése. A költői triász (Petőfi-Arany-Tompa) elfeledett tagja Nem kapott akkora figyelmet, mint Arany és Petőfi, mert Tompa szerényebb tehetség volt. 1846 - Népregék és mondák 1847 - Versek (I.) 1852 - Regék, beszélyek 1854 - Virágregék 1860 - Versei I. - V. 1863 - Versei VI. 1866 - Regék és népregék 1866 - Újabb költemények A gólyához (1850, Kassán 6 hétig vallatják miatta) Levél egy kibújdosott barátom után Szuhay Mátyás A madár, fiaihoz Nyílt levél egy hölgyhöz Ikarusz Levél Arany Jánosnak Hanva, 1868 Kedves Jánosom! Legjelentősebb művei a népmonda-feldolgozások: a Népregék, népmondák c. kötet darabjai (1846). Világos után allegorikus költeményeivel a hazafiság legkorszerűbb képviselője, pl.: A madár, fiaihoz (1850) vagy a Gólyához (1850). Elsősorban lírai költő volt, a drámában és szépprózában nem tett jelentékeny kísérletet. Sokszor bibliai hangon szól hozzánk, természetszeretete és hazafias érzése élete végéig jellemzi. Tompa szerző társai: "...eleven, sokszor álmodozó, dalolni szerető fiatalember..." 21 éves, szerelmes, gyakran versel. Tanulni akar, de magát kell eltartania, hogy tanulhasson. Folytatja tanulmányait Sárospatakon. Csak huszonkilenc éves korában dönti el, hogy pap lesz. Mire a papi hivatás mellett dönt, már országos hírű költő. Őt is megigézi a népdalok szépsége, természetessége, formai tisztasága, elragadják a regék és mondák. Ettől kezdve ötvenegy éves korában bekövetkezett haláláig különböző falvak református papja. Ugyanezen esztendő decemberében (1845) Pesten sajtó alá rendezi első verses-kötetét. "Tompát nem hallotta soha senki nevetni, nem látták mosolyogni, de egyeneslelkű, őszinte és bátor ember volt." Életrajz Költészete Száraz ágon, hallgató ajakkal Meddig ültök, csüggedt madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, Melyre egykor tanitottalak?! Vagy ha elmult s többé vissza nem jő A vig ének s régi kedvetek: Legyen a dal fájdalmas, merengő... Fiaim, csak énekeljetek! Megenyhült a lég, vidul a határ, S te újra itt vagy, jó gólyamadár! Az ócska fészket megigazgatod, Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod. Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak Csalárd napsugár és síró patak; Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet, Az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj a mezőn, temető van ott; Ne menj a tóra, vértől áradott; Toronytetőkön nézvén nyughelyet, Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Triász Kiadott művei - életében megjelent kötetei: Tompa Mihály (1817 - 1868) költészete szentimentális-romantikus versekkel indul, majd tömörebb formák, letisztuló stílus válnak uralkodóvá. Stílusa: Legismertebb versei: Emlékezete Az életével és halálával is példát mutató nemzeti lírikus sírboltja fölé kőből faragott obeliszket emeltek. A hanvai sír közelében is több képzőművészeti alkotás emlékezik meg az itt elhunyt lelkész-költőről. Tompa emlékét már halála után, de főleg 1867-et követően sokan őrizték, szülővárosában és Magyarország más településein is iskolákat, közterületeket neveztek el róla, számos köztéri szobrot is kapott, így Rimaszombatban, Miskolcon, Kelemérben, és Sopronban is. Nevét viseli többek között a rimaszombati református gimnázium és a miskolci könyvtár, a diákok körében mégis a legismertebb a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, ahol több mint 20 éve versenyeznek az ország legjobb előadói. Köszönjük a figyelmet!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Tompa Mihály (1857.) arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Tompa Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 61
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 62
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna