D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nyugat.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/061200/061262/nyugat_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyugat - Idővonal
B e s o r o l á s i   c í m : Nyugat - Idővonal
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Balla
U t ó n é v : Bence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-03-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Balla Bencze
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Osvát Ernő (1877-1929)
V I A F I d : 49632422
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ignotus (1869-1949)
V I A F I d : 4134722
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fenyő Miksa (1877-1972)
V I A F I d : 40188274
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Babits Mihály (1883-1941)
V I A F I d : 49221125
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1908-1941
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1923 1929 1941 1919 1937 A Nyugat (1919-1941) 1919-1922 1927-1929 1934-1937 Képek Ady Endre halála után a Nyugat szerkesztője Babits Mihály. A folyóirat február-márciusi duplaszámmal tiszteleg a januárban elhunyt Ady előtt. A tanácsköztársaság bukása utáni első számon a román katonai diktatúra cenzúrája látható. Júliusban betiltják a lapot, mely majd csak novemberben indul újra,; itt teszi közzé Babits Magyar költő kilencszáz-tizenkilencben című vallomását. 1919 1920 1921 1922 Januártól a Nyugat szerkesztői Babits Mihály és Osvát Ernő. A lap folytatásokban közli Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényét. Novemberben Ady születésnapi köszöntése, melyet követően rendszeressé válnak a Nyugat összejövetelek. Megjelenik a lapban Kosztolányi Dezső A véres költő és Babits Mihály Timár Virgil fia című regényei. A 10-es évek végétől jelentkezik az ún. második nemzedék, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Németh László, Márai Sándor, Sárközi György, Gelléri Andor Endre. Az év második felétől a Nyugat szerkesztői Babits Mihály, Gellért Oszkár és Osvát Ernő. 1923 Júniusban a Nyugat Osvát Ernő irodalmi működésének huszonötödik évfordulóján különszámmal köszönti szerkesztőjét; rendszeres találkozókra kerül sor a Vigadó kávéházban. Megjelenik a XX. századi líra új antológiája Babits, Gellért és Osvát szerkesztésében. A lap folytatásokban közli Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényét. 1924 A Nyugat februárban tematikus számmal köszönti Móricz Zsigmondot, áprilisban Babits Mihályt, decemberben pedig Ignotust. Májusban a lap közölni kezdi Kassák Lajos önéletrajzát, az Egy ember életét. Júniusban megjelenik Schöpflin Aladár A Magyar irodalom a huszadik században című tanulmánya. 1925 Megjelenik a Nyugat novellapályázatának első díjjal kitüntetett pályaműve, Németh László Horváthné meghal című elbeszélése. 1926 Szerzői estek kezdődnek Gellért Oszkár, Schöpflin Aladár, Elek Artúr szervezésében. Megjelenik a Nyugatban Kosztolányi Édes Annája. 1927 A húszéves Nyugatról a szerkesztőség a Zeneakadémián ünnepi esttel emlékezik meg. Fenyő Miksa A Nyugat húsz éve címmel mondja el emlékezését. A lap közli Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs szürkénél című művét. A kettészakadt irodalom vita. Berzeviczy Albert akadémiai nyitóbeszédében elhangzott, Adyt és a Nyugat íróit etikai alapon bíráló szavaira Babits és Schöpflin válaszolnak a lapban. 1929/1 1929/2 Megjelenik Babits Mihály Az írástudók árulása című esszéje, melyet Julien Benda azonos című műve kapcsán írt. Babits a könyv kapcsán írt esszében kifejti az írói felelősségvállalásról vallott nézeteit. Osvát nyílt levélben fogalmazza meg Babitsétól eltérő, abszolútumokban nem hívő, igazságról szóló válaszát. Novemberben a lap emlékszámmal búcsúztatja Tóth Árpádot. Az április 16-i számtól a Nyugat szerkesztői Gellért Oszkár és Osvát Ernő. Babits 25 éves írói jubileumának megrendezése. A gazdasági világválság a lapot is nehéz anyagi helyzetbe hozza. Osvát Ernő öngyilkossága. 1930 Móricz népszerűsítő körútjainak eredményeként létrejön a Nyugat-barátok köre. Megjelenik a lap hasábjain Móricz A nagy fejedelem című regénye 1932 1933 1931 Megkezdődnek a Nyugat-barátok köre előadásai a Britannia Szállóban. Megjelenik a fiatal költők száz versét tartalmazó, Babits által összeállított Új Anthológia. Januárban a Nyugat fennállásának huszonöt éves évfordulóját ünnepli az Akadémián, májusban pedig ünnepi számot jelentet meg. Fiatal íróktól prózaantológiát ad ki a Nyugat Móricz Zsigmond szerkesztésében (Mai dekameron ). Feltűnik a lapban a harmadik nemzedék: Jékely Zoltán, Kálnoky László, Képes Géza, Weöres Sándor, Vas István, Zelk Zoltán, Szerb Antal és mások. Az év végén a Nyugat rendezvénnyel emlékezik meg Babits ötvenedik születésnapjáról. Februárban Móricz helyét a szerkesztői székben Gellért Oszkár foglalja el, aki Babitscsal együtt 1941-ig, Babits haláláig szerkeszti a lapot. 1923-1926 1938-1941 1930-1933 1934 1936 1935 1937 Januárban a Nyugat közölni kezdi Márai Sándor Egy polgár vallomásai című művét. Ankétot szervez a Nyugat a háborúról Mit tegyen az író a háborúval szemben? címmel. A korszak szinte valamennyi írója megnyilatkozik e témában: Karinthytól Kosztolányin át Szenes Piroskáig. Kéthetente megjelenő lapból végleg havi folyóirattá válik a Nyugat. Novemberben meghal Kosztolányi, akiről decemberben lapszámmal emlékeznek meg. Januárban a harmincéves Nyugatról szerkesztőségi cikkben (Harmincadik évfolyam) emlékezik meg a lap. Babits Mihály és Gellért Oszkár mellett társszerkesztők Schöpflin Aladár és Illyés Gyula. 1938 1940 1939 1941 Januárban Megjelenik Farkas Gyula hírhedt könyve, Az asszimiláció a magyar irodalomban, melyben többek között a századvég irodalmi hanyatlásáról ír. Ennek hátterében a szerző az asszimilánsokat tételezi. Többi Nyugatos társát követően Schöpflin 1939 májusában Asszimiláció és irodalom című cikkében higgadtan cáfolja Farkas Gyula elméletét. A szeptemberi számban megjelenik Babits Mihály Jónás könyve című műve. Októberben Karinthy Frigyest emlékszámmal búcsúztatja a Nyugat. A lap júniusban közli Ottlik Géza Drugeth-legendáját. A lap gyakorlati szerkesztését Babits súlyosbodó betegsége miatt Illyés Gyula végzi. Augusztus 4-én meghal Babits. - 1919 november, az újraindulás - 1920 január 1. Babits és Osvát szerkesztőpáros - anyagi és egyéb problémák - szerkesztői különbségek, és konfliktusok 1928
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nyugat (folyóirat)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 59
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 60
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna