D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : p_sandor_xix_szazad_koltoi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi Sándor: XIX. század költői
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi Sándor: XIX. század költői
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magy Tan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-08-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magy Tan
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : műelemzés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : óda
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mik az igaz próféták jellemzői? Mik a hamis próféták jellemzői? Miket ír elő a költő, és milyen dolgokat tilt meg? ELŐÍR TILT 1) ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez 2) átok reá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját 3) átok reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad 4) már megállhatunk A mű háttere Bibliai kapcsolódások 1) Mózes 2) ígéret földje: Kánaán 3) lángoszlop, ami vezeti a népet 4) pusztában bujdosás Petőfi Sándor A XIX. század költői - A 19. század 2. felében bárdköltészet. - Bárdköltészet: politikai költészet, a 18. század második felétől volt különösen is fontos. Jellemzői: 1) egy szerep, amelyben a költő közvetít a nagyobb közösség megbízásából 2) a költő tehát nem saját nevében beszél 3) halhatatlanságot biztosít a hősöknek művei által 4) küldetéstudata van a költőnek 5) a múlt példaértékű felmutatása 6) valami magasztos célért küzd 7) biblikus, mitológiai elemeket is használ a költő MIK A SZÖVEG SAJÁTOSSÁGAI? - a költő küzdeni akar a jólétért, szabadságért - erre a küzdelemre biztat másokat is - küzdelmek árán, de el lehet érni a kívánt célokat - a lírai én lesz a vezető, illetve a költők 1) Isten lángoszlopnak rendelé a költőket 2) ők vezessék a népet Kánaán felé 3) előre hát, mind, aki költő, a néppel tűzön- vízen át 4) nincs megnyugvás, folyvást küzködni kell IGAZ PRÓFÉTÁK HAMIS PRÓFÉTÁK 1) másokra figyelő, a nép gondjaira érzékeny 2) vezeti a népet, a néppel együtt 3) bátor 4) tovább, mindig a még jobb felé törekszik 5) a jövő fontos neki, fejlődés, nem egyénieskedik 6) nem fizetségért cselekszik 1) önző: csak saját fájdalom, öröm eldalolása 2) elbújik a munka elől, amíg más izzadva dolgozik 3) gyáva, lomha 4) már megállhatunk, itt van az ígéret földje 5) a jelen "kényelme" a fontos neki, egyéni érdekek 6) nem érdekli a jövő Mi jelzi, hogy célhoz értek? 1) "Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet..." - közjó megvalósulása 2) "Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet..." - jogegyenlőség, kiváltságok nélkül 3) "Ha majd a szellem napvilága ragyog be minden ház ablakán..." - mindenki tanulhat, kiváltságok nélkül
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi Sándor: A XIX. század költői
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gerencsér Klaudia Diaaa: Petőfi Sándor Föltámadott a tenger elemzés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna