D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : p_sandor_foltamadott_a_tenger.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi Sándor Föltámadott a tenger elemzés
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi Sándor Föltámadott a tenger elemzés
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gerencsér
U t ó n é v : Klaudia Diaaa
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gerencsér Klaudia Diaaa
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Petőfi Sándor Föltámadott a tenger elemzés Elemzés A vers műfaja allegória Petőfi ebben a versben nem hagy kétséget afelől, hogy mi is ez a második jelentés. Rögtön a vers indításakor meg is magyarázza az allegóriát. Föltámadott a tenger, A népek tengere, Az 1. sor egy vihar leírását készíti elő. A 2. sor mindjárt azt is kifejti, hogy ez a vihar a népek körében zajlik, ez tehát egy forradalom. A vers szerkezete és költői képei A vers egy tablóképen keresztül mutatja meg a tengeri vihart. A tenger mozgása egyre erőteljesebb, egyre fenyegetőbb (föltámadott, szilaj hullámokat vet, reng és üvölt, tombol). A vihar erősödésével a hajók helyzete is egyre reménytelenebb (ijesztve, hánykódnak, süllyednek, megtörve, tépve). A vihar a 4. versszakban éri el a tetőfokát, amikor megfordul a világ: a tenger medre lesz szárazon, és a hullámok az égig érnek Ebben a hatalmas látomásban megjelenik a bibliai özönvíz képe is. Az özönvíz szerepe az volt, hogy megtisztítsa a földet a bűnöktől, a bűnösöktől. A vihar = forradalom itt is mindent megtisztító erőként lép fel: eltörli a föld színéről az elnyomatást, az uralkodókat (süllyednek a pokolra). Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8 Keletkezése Petőfi első, nyomtatásban is megjelent királyellenes verse 1848. március 27-én terjedt el Pesten Még aznap délután ötkor népgyűlést tartottak a Nemzeti Múzeum előtt, melyen Petőfi beszélt. Másnap azután a hír igaznak bizonyult: Bécsben megjelent az új királyi leirat, s március 29-én a frissen kinevezett magyar miniszterelnök, Batthyány gróf lemondott. 30-án már újabb forradalom kitörése fenyegetett Pesten. VÉGEEEEE
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magy Tan: Petőfi Sándor: XIX. század költői
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna