D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : m_zsigmond_arvacska.jpg
C Í M 
F ő c í m : Móricz Zsigmond - Árvácska
B e s o r o l á s i   c í m : Móricz Zsigmond - Árvácska
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Balogh Ádám
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Móricz Zsigmond (1879-1942)
V I A F I d : 22179627
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kisregény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1941
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Móricz Zsigmond utolsó jelentős regénye az úgynevezett Csibe-novellák nyomán írt Árvácska, amely 1941-ben íródott. Keletkezés Rövid története Szerkezete A regény szerkezetére a gyorsuló tempó jellemző: egyre kevesebb átvezetést látunk a különböző örökbefogadó családok között. Műfaja Az Árvácska műfaja kisregény, azonban néhány más műfaj hatása is erősen érezhető a műben Móricz Zsigmond-Árvácska (1879-1842) Keletkezésében egy erős személyes élmény volt jelen. A Szabadság-hídon találkozott egy öngyilkosságot elkövetni készülő lánnyal, akit később befogadott, és saját lányaként szeretett. Ez a lány (Littkei Erzsébet= Csibe) szolgált modellként a Csibe-novellák és az Árvácska elkészítésében. Ballada: szaggatottság jellemző rá, és az időkezelése is jellegzetes: elmosódik az idő, ezáltal érzékelteti az író, hogy Csöre szenvedése időtlenné válik. A tragikum is meghatározó része a novellának: Csöre halála. Rémtörténet: A kislány folyamatos lelki kínzása csak egy az őt érő rémségek közül. Fizikailag is bántalmazzák. Zsoltárok: A mű nem fejezetekből, hanem 7 darab zsoltárból áll. A zsoltárok az Ószövetségre utalnak vissza, Az Árvácska nevet viselő kislány nevelőszülőkhöz kerül. Először Dudásékhoz (szegény paraszti család), majd Szennyesékhez (módos paraszti család) ezután pedig egy jómódú családhoz, Verőékhez kerül. Mind a három helyen megalázzák, kihasználják, fizikai és lelki fájdalmakat okoznak neki. Egyetlen öröme, ha valaki véletlen szépen vagy normálisan szól hozzá. Egyedül Dudáséknál érezte a körülményekhez képest "jól" magát, viszont parazsat raknak a kezébe a dinnyelopás miatt és többször is megerőszakolják. A második helyen, ahol 2 évet töltött el legyet etetnek vele. A hetedig zsoltárban, Verőéknél már fizikai fájdalmai szinte jelentéktelenek, viszont lelke sérülékeny. Karácsonykor egy égve hagyott gyertya miatt leég a család ház, a kis Csörével együtt mindenki meghal. 1.-4. zsoltár: Dudáséknál (pusztán) 5.-6. Szennyeséknél (falu) 7. Verőéknél (molnár) A kapocs az egyes családok között: szenvedés motívuma, Árvácska halad az apokaliptikus halál (tűzvész) felé. Motívumok ruhátlanság: megaláztatás, szegénység, kiközösítés, kiszolgáltatottság szimbóluma. tej: Nem szereti a tejet, egyetlen alkalommal issza meg mikor édesanyja vigasztalja miután "karóba húzták", ez az anyátlanságot jelképezi. beszélő nevek: Csöre is csak egy kitalált név, nincs neve, ezért nem tartozik sehová. Szennyes: egy szennyes múltat jelképez. Dudásné: Megtanítja kesztyűbe dudálni. halál: Dudás öngyilkossága az élhetetlen életet jelképezi. tűzvész: Tisztítótűz (várakozás a megtisztulásra. romlott nyelv: A felnőttek káromkodása egy barbárságot szimbolizál. A kislány pösze beszéde miatt nem tud kommunikálni, dalolászni kezd ami a szabadságot jelképezi, viszont egyre kevesebbet fog énekelni. Elbeszélésmódja sok ismétlődés, nem lineáris hanem repetitív szerkezet: kilátástalanság, ebbe a világba már nem jöhet be változás Az író mondja ki E/3- ben a szereplő gondolatait Célja: betekintést nyerjünk a főhős belső világába, miközben a külső nézőpontunk is megmarad. Nincs írói ítélkezés: tárgyilagos szemtelenség felerősíti Árvácska belső szenvedését Befejezés Móricz Zsigmond utolsó regénye, amelynek számos olvasata létezik (pszichoanalitikus, metonímikus, bibliai... stb.). Az irodalmi hagyomány a klasszikus modernség és utómodernség első epikus szintézisének (egységbe foglalásának) tekint.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Búzás Kinga: Madách Imre: Az ember tragédiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna