D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_nyelvtortenet_korszakai.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar nyelvtörténet korszakai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar nyelvtörténet korszakai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Király
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Király Noémi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ősmagyar kor Ómagyar kor Középmagyar kor Újmagyar kor Újabb magyar kor Kr.e. 1000-től Kr.u. 895-ig a népesség törzsi nyelvjárásokat beszélt változik a nyelv és a kulturális közeg nincsenek írott emlékek (De! későbbi dokumentumok, rokon nyelvek története) 896-tól 1526-ig a letelepedő magyarság új szomszédokkal kerül kapcsolatba, új nyelvekkel érintkezik: gyarapodik a szókincs 1526-tól 1772-ig a korszak történelme hatott a nyelv változására is: a három részre szakadt ország élete, a török hódoltság, tizenöt éves háború, a rákóczi-szabadságharc segítette a fejlődést a reformáció, könyvnyomtatás első részleges Biblia-fordítások 1772-től 1920-ig a nyelv fejlődésére nagy hatással volt: a felvilágosodás, a nyelvújítás és a reformkor sokat gazdagodott és megújult a szókincs elkezdődtek a nyelvművelő mozgalmak kialakult a helyesírás normarendszere (1832 - 1. szabályzat) 1844: a magyar az ország hivatalos nyelvévé válik elkezdődött a magyar nyelv tudományos kutatása, létrejött a nyelvtudomány 1920-tól a magyar nyelvközösség szétszakadásával kezdődik: ezeken a területeken megerősödnek a nyelvváltozatok a 20. századi modernizálódással, rohamos technikai fejlődéssel azonban csökken a nyelvjárások szerepe, számottevően bővül a kommunikáció, szóban és írásban, személyes és tömeges szinten egyaránt A magyar nyelvtörténet korszakai Ősmagyar kor (...-895) Ómagyar kor (896-1526) Középmagyar kor (1526-1772) Újmagyar kor (1772-1920) Újabb magyar kor (1920-...) A magyar nyelv története a kezdetektől, tehát a legközelebbi nyelvrokonainktól való elszakadástól a mai napig tart. A nyelvtörténetnek tehát a jelen is része. A magyar nyelv becslések szerint megközelítőleg 3000 éves (idősebb az összes szláv és újlatin nyelvnél). a mához közeledve egyre rövidebb időtartamúak a nyelvtörténeti korok, egyre kevesebb a változás Ómagyar Mária-siralom Halotti beszéd Köszönöm a figyelmet! nyelv: alapnyelvi szavak, belső keletkezésű szavak, jövevényszavak, a vándorlás során iráni, török, szláv nyelvű népekkel érintkezhetett változás: vegyes hangrendű szavak megjelenése,igei személyragok, módjelek, birtokos személyjelek, a középfok jele, tárgyrag megjelenése a mondatok szerkezete bonyolultabbá vált, kialakultak a mellékmondatok főbb típusai szláv: berkenye, luc, asztal latin: apostol, legenda német eredetű szavak: polgár, cégér a kereszténység felvétele és az államiság a műveltség változását vonja maga után a magyar nyelvet írni kezdik erős a szláv és a latin hatás a kor második fele: a kódexek korának is nevezik a vallásos emlékek mellett világi jellegű magyar emlékek is megtalálhatóak nyelvünk ekkor még nyelvjárásokban élt, társalgásban általános tegezést használtak 1590 - Károli Gáspár terjed a magyar nyelvű írásbeliség, de a latint használták a hivatalokban elkezdődött a magyar nyelv egységesülése megjelentek hazai nyelvtanok, szótárak kialakult a magázó forma - rengeteg nyelvemlék: 1055 - A tihanyi apátság alapítólevele 1200 - Anonymus: Gesta Hungarorum 1195 - Halotti beszéd és könyörgés 1350 - Ómagyar Mária-siralom kódexek A kor jelentős műve: Sajnovics János Demonstratio c. munkája Összesen 58 magyar szó található az alapítólevélben. Az okirat nem csak tulajdonneveket, hanem közneveket, szószerkezeteket és egy mondattöredéket is tartalmaz magyarul: »FEHERUUARU REA MENEH HODU UTU REA«, vagyis Fehérvárra (ma Székesfehérvár) menő hadi útra. Ez az út egy római kori útnak még meglevő és használt szakasza lehetett. A magyarok viselt dolgait jelenti. Az őshazából (Szcítiából) való kivonulástól Szent István koráig tartó időszakot öleli fel. Két részből áll: egy 26 soros temetési beszédből és egy 6 soros hivatalos egyházi szöveg fordítása, amely egy könyörgés. Az első prózai formájú, magyar nyelvű szövegemlékünk. Az első fennmaradt magyar nyelvű vers. A költeményben Mária, a keresztre feszített Jézus anyja egyes szám első személyben szólal meg. A legnagyobb szenvedést átélő, a fia kínhalálát szemlélő asszony tehetetlen kétségbeesésben vergődik. Meg nem honosodott nyelvújításkori szavak: Tudomány éleny = oxigén, köneny = hidrogén, széneny = szén, légeny = nitrogén, kéneny = kén, jegőc = kristály, szénéleg = széndioxid, körlég = levegő, csucsag = piramis, hignyugtan = hidrosztatika, higmoztan = hidrodinamika, forgony = elektromotor, bemeneny = anód, kimeneny = katód Kultúra zönglejtő = hangskála Helynevek Istókhalma = Stockholm, Kappanhágó = Koppenhága
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Géczy Anikó: Magyar nyelvtörténet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Anna: Nyelvtörténet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képes Ágnes: A magyar nyelvtörténet korszakai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 31
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 32
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna