D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csokonai_vitez_mihaly.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csokonai Vitéz Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Csokonai Vitéz Mihály
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Máté
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Máté
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
V I A F I d : 64044730
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dal
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : óda
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elégia
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Csokonai Vitéz Mihály Tanulmányai DEBRECEN: Református Kollégium Tanárai a jövő tudósaként emlegették Tanára volt: Budai Ferenc Budai Ézsaiás Háló Kováts József Poétai osztályba került 1795-ben kicsapták a kollégiumból Lilla Vajda Pál komáromi kereskedő leánya Csokonai 1797 tavaszán dunántúli utazása során ismerkedett meg vele Csokonai több verset is írt neki 1798 márciusában férjhez ment egy Lévai István nevű gazdag dunaalmási kereskedőhöz Amikor első férje 1840-ben meghalt, másodszor is férjhez ment, Végh Mihály református lelkipásztorral kötött házasságot Lapok Magyar Hírmondó Csokonai emlékműve Debrecenben Adatai Köszönöm a figyelmet! Született: 1773. november 17. Debrecen Elhunyt: 1805. január 28. (31 évesen) Debrecen Szülei: Csokonai Vitéz József Diószegi Sára Jellemző műfaj(ok):dal, óda, elégia Főbb művei: A tihanyi Ekhóhoz A Reményhez Dorottya A méla Tempefői, avagy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon Vajda Julianna avagy amelyek megjelentették műveit: amelyet ő alapított: Diétai Magyar Múzsa Festmény: Csokonai a lakodalomban "Az országgyűlés megnyíltával Pozsonyba ment, ahol hevesen részt vett a franciák elleni elkeseredésben, és kiadta a Diétai Magyar Múzsa című lapot" Halála Halálozási helye Csokonai Szülőháza 1804. április 10-én indult Nagyváradra Rhédei Lajosné temetésére: ott megfázott és súlyos tüdőgyulladást kapott. Személyesen szavalta el búcsúztató versét, "A lélek halhatatlanságá"-t. Betegsége mindinkább rosszra fordult, 1805. január 28-án hunyt el.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szebeni Gábor: Csokonai Vitéz Mihály szerelme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna