D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ady_e_parisban_jart_az_osz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ady Endre: Párisban járt az Ősz
B e s o r o l á s i   c í m : Ady Endre: Párisban járt az Ősz
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth-Varga
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth-Varga Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ady Endre (1877-1919)
V I A F I d : 56604836
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : canzone
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1906
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1907
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A vers 1906 augusztusában, Párizsban keletkezett. Ady barátai jegyezték fel, hogy nagyon sok vers élményanyaga Ady egyik kedvenc kávéházának teraszán született meg. A költő gyakran üldögélt itt, és nézte a párizsi életet. Bölöni György, Ady egyik barátja így írt erről: "Akkor nyáron korán beköszöntött az ősz, és a sarkon besodorta a szél a hulló faleveleket. és itt, a kávéház teraszán megszületett a Párisban járt az Ősz. " A vers keletkezése 1907-ben jelent meg a Vér és arany című kötetben. A címről A vers címe három szóból áll, melyek közül az egyik nagybetűs, azaz szimbólumként szerepel. Mit is szimbolizál az ősz? A természetben az elmúlás évszaka. A természetből átvett metaforaként az emberi élet alkonyát, az öregséget jelenti. A címben szereplő Ősz, így válik az elmúlásnak, a Halálnak a szimbólumává. Vershelyzet Egy forró augusztusi napon Ady a Szent Mihály sugárúton sétál, egy kóbor szellő száraz faleveleket sodor elé a fákról. A lehulló levelek az őszt, az elmúlást, a halált juttatják a költő eszébe. Szent Mihály sugárút Műfaj és téma Ady halál-verseinek csoportjába tartozik ez a vers. Műfaja: chanson (sanzon), azaz dal. A dalban a költők mindig a legszemélyesebb érzéseikről írnak. Ebben a versben Ady a halállal kapcsolatos érzéseit fogalmazza meg. Tartalom és forma A vers "főszereplője" a megszemélyesített Ősz, vagyis maga a Halál. A szokásos komor ábrázolás helyett Ady itt úgy festi le a halált, mint egy vásott, rossz fiúcskát (beszökött, suhant, kacagva szaladt), aki csak a csínytevésen töri a fejét. Mint az a gyerek, aki becsönget a házak kapuján, s mire a háziak előjönnek, már messzire szalad ("S Párisból az Ősz kacagva szaladt."). Ritmusa A dal rendkívül zenei hatású is. Ebben a versben Ady a zenei hatást szimultán ritmussal éri el. A szimultán ritmus azt jelenti, hogy a vers ritmusa egyszerre időmértékes és hangsúlyos is. A vers időmértékes képlete. A jambusi lüktetést az 1. és 2. sor végét ionicusok zárják, ettől sokkal dallamosabbá válik a sor. − − / U − / U − / − U U − Ballagtam éppen a Szajna felé − − / − − / − − / − U U − S égtek lelkemben kis rőzse-dalok; − U / − − / − − / − − / U − Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, − − / − − / U − Arról, hogy meghalok. A vers hangsúlyos képlete: A vers egy sajátos versformát követ: az Ady-tízest. Azt jelenti, hogy egy sorban tíz szótag van. Ezeket 2 ütemre osztjuk, mindkét ütemben 5 szótag van, azaz felező tízesnek hívjuk. A két nagy ütem tovább osztható két kisebbre, ezek szótagszáma 3/2. A sorképlet tehát: 3/2 // 3/2.Adynál azonban a kis ütemek gyakran felcserélődnek. Ballagtam / éppen // a Szajna / felé 3/2 // 3/2 S égtek / lelkemben // kis rőzse / -dalok; 2/3 // 3/2 Füstösek, / furcsák, // búsak, / bíborak, 3/2 // 2/3 Arról, hogy / meghalok. A vers szerkezete A versszakok képlete: A - gyors - beszökik az Ősz B - lassú - rőzse-dalok (a költő érzi az elmúlást) Bv - lassú - falevelek (emlékeztető a közelgő őszre) Av - gyors - elszalad az Ősz Ősz Halál Öregség A könnyed, szinte idilli kép súlyos gondolatokat tartalmaz. Adyt súlyos betegség gyötörte, ezért sokszor foglalkoztatta őt a halál gondolata, bár még messze járt az öregségtől (ekkor 29 éves volt). A lelkében hallgatta a "rőzse-dalokat". A szinesztézia kiemeli a kép színeit és hangjait. A rőzse bíbor lánggal ég, és közben halkan pattog, ahogy a tűz emészti. A tűzben elhamvadó fa a betegségben elégő testet-lelket jelképezi, ahogy a fa-metafora nagyon régi kifejezése az emberi életnek az irodalomban. A kép hangulatát tovább erősíti a kettős alliteráció: "füstösek, furcsák, búsak, bíborak". Különös véletlen a költő és a halál találkozásának helye: a Szent Mihály sugárút. A magyar néphagyományban Szent Mihály áll a haldoklók mellett, segít nekik itt hagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Az Ősz/halál könnyed rajza éles ellentétben áll mindazzal, amit a halálról tudunk, érzünk. A forma és a tartalom ellentéte még élesebben vetíti elénk a költő érzéseit. A 4 versszak egy röpke pillanatot mutat be: a költő és az Ősz találkozását. Az 1. és a 4. versszakban a megszemélyesített ősz gyors, könnyű lépteit látjuk (beszökött, suhant, kacagva szaladt). A lendületes mozgás megszakad, a 2. és a 3. versszakban, mintha megállt volna az idő. Ez az a pillanat, amikor az Ősz megsúgja a költőnek, hogy meghal ("elért az Ősz, és súgott valamit"). A rádöbbenés az igazságra, nemcsak a költő lelkét rendíti meg, hanem egész világát ("Szent Mihály útja beleremegett"). Az elsuhanó Ősz csak száraz, lehulló faleveleket hagy maga után, mintegy emlékeztetőnek. A vers végére költő és természet érzései összeolvadnak, azonossá válnak, mindkettő megrémül az elmúlástól (nyögő lombok alatt).
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Hanna: Ady Endre: A föl-föl dobott kő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sz. Orsolya: Ady Endre: Őrizem a szemed
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna