D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : informacio_technologiai_alapismeretek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Információ-technológiai alapismeretek
B e s o r o l á s i   c í m : Információ-technológiai alapismeretek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csáthy
U t ó n é v : Kristóf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-12-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csáthy Kristóf
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : információtechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : működési elv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép-használat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 21. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mi az információ? Általánosságban információnak azt az adatot, hírt tekintjük, amely számunkra releváns és ismerethiányt csökkent. Egyik legleegyszerűsítettebb megfogalmazás szerint az információ nem más, mint a valóság (vagy egy részének) visszatükröződése. Tudományos értelmezését az információelmélet fogalmazza meg. Számítógép használata, munkaszervezés A számítógépes munkahely Fontos a jó munkaterület kialakítása, mivel ha nem így teszünk, akkor az, aki ebben a környezetben dolgozik gyorsan elfáradhat, fájhat a feje, esetleg hosszútávú károsodást szenvedhet. Nem szabad a munkaterület kialakítására szánt összeget sajnálnunk. A számítógép sebessége és kapacitása A számítógép teljesítményét az jellemzi, hogy adott idő - mondjuk egy másodperc alatt - hány elemi műveletet, azaz hány utasítást képes végrehajtani. Ez tulajdonképpen a processzor sebessége, ezért ezen a területen a sebesség és a teljesítmény azonos értelemben használható A számítógép működési elve A számítógépek működésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Az információkat kódrendszer segítségével tárolja a számítógép. Hardver, szoftver fogalma Információ-technológiai alapismeretek A számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége. A hardver (hardware) angol nyelvterületen a szöget, csavart és egyéb műszaki cikket árusító boltokra van kiírva. A számítástechnikában hardvernek hívják magát a számítógépet és minden megfogható tartozékát. A hardver A szoftver A szoftver a hardver egységeket működtető, vezérlő programok összessége. A szoftver (software) mesterséges szó, azokat a szellemi javakat hívják összefoglalóan így, amelyekkel kihasználhatjuk a hardverben rejlő teljesítményt és lehetőségeket. A szoftver nem megfogható, mint ahogy egy vers sem az, legfeljebb az őt hordozó papírlapot vehetjük kézbe. A szoftvert egyrészt a gépet működtető programok, másrészt a számítógéppel való feldolgozásra előkészített adatok alkotják. A fájl fogalma A számítógépen lévő információtárolási egysége a fájl (file). Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program. Ez utóbbi a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmazza. A fájlban tárolt adat tetszőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. A program fogalma A program a számítógépnek szóló utasítások sorozata, amely egy kidolgozott algoritmus alapján meghatározza, hogy a számítógép milyen módon végezzen el egy adott feladatot. A számítógép különböző fordítóprogramok segítésével fordítja le a program kódot a számítógép számára is érthető nyelvre. A számítógép felépítése CPU - A gép agya RAM GPU v. VGA - Videókártya Háttértároló egység SSD v. HDD billentyűzet egér monitor Operációs rendszerek Az operációs rendszer a számítógépet működtető szoftver, amely a számítógép indulásakor azonnal betöltődik a számítógép memóriájába: Nélküle a gép -még ha fizikailag hibátlan is - működésképtelen. Felhasználói felület (User Interface) Az a módszer, amely által adhatunk kéréseket, parancsokat a program számára hogy azokat végrehajtsa. CLI GUI Programok, alkalmazások Valamely probléma vagy feladat megoldására alkalmas kódsor, amely által egyszerűbben elvégezhető az adott feladat. Algoritmusok A számítógép jelentősége, felhasználási területei A mai számítógéppel elméletileg minden olyan feladat megoldható, amelynek a megoldási menete előre ismert és rögzíthető. Azaz olyan program, amely magában foglalja a megoldási módszert és olyan számítógép, amelynek teljesítménye lehetővé teszi a feladat elfogadható időn belüli megoldását. Operációs rendszerek Windows Linux MAC OS Android IOS Windows Hálózati operációs rendszerek A hálózat használói saját gépeikkel ügyfélként (kliensként) csatlakoznak a hálózathoz. A kliensgépeken minden felhasználó a saját operációs rendszerével dolgozik, a hálózat használatához egy - az adott operációs rendszerhez készült, szintén egy kliensszoftverre van szüksége. A szervereken hálózati operációs rendszerek valamelyike működik. Információs hálózatok Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatról akkor beszélünk, ha több különálló gépet összekötünk úgy, hogy azok képesek legyenek egymással kommunikálni. Erőforrásmegosztás Gyors adatátvitel Kommunikáció Távoli elérés LAN MAN WAN Topológiák Sín Csillag Gyűrű
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyari Gábor: A számítástechnika fejlődése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 30
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna