D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kemia.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/061100/061121/kemia_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kémia története
B e s o r o l á s i   c í m : Kémia története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szabados
U t ó n é v : Virág
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-06-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szabados Virág
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkímia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerves kémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szervetlen kémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kémia története Átmeneti kor 18. században rohamos fejlődésnek indult a kémia Feltalálták az ipari kénsavgyártást Megdőlt a vis vitalis elmélet Kettévált a kémia Kémia (más néven vegyészet vagy vegytan) az anyagok minőségi változásaival foglalkozó tudományág Napjainkban szorosan kapcsolódik a többi természettudományhoz: a fizikához, biológiához, földrajzhoz és matematikához Eredményei nélkül elképzelhetetlen az orvostudomány Alaptudomány, alkalmazott tudomány és kísérleti tudomány is egyben Négy fő történeti korszak Alkímia (korai kezdetek-1750) Átmeneti kor (1752-1858) Klasszikus kémia (1859-1916) Modern kémia (1917-) Alkímia Első kémikus: tüzet használó ősember Ezt követően évezredekig tapasztalatgyűjtés következett majd az ógörögök egy atom modellel álltak elő Az életelixír és a bölcsek kövének keresése közben számos eljárást és vegyületet fedeztek fel és fejlesztettek ki Alkímia<-> Jatrokémia=életfolyamatok kémiája szerves kémia (szénvegyületek) szervetlen kémia (ásványi eredetű vegyületek) Klasszikus kémia A tudományág egyik legfontosabb újítása az 1869-ben Mengyelejev által létrehozott periódusos rendszer Modern kémia Új tudományágak megjelenése (pl. petrolkémia) Az atomelmélet folyamatosan fejlődött Végül kialakult a ma is elfogadott atomelmélet 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront Napjainkban a kémia eredményei körülveszik az embert! Készítette: Szabados Virág 10.D
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Marie Curie és a kémia éve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna