D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okori_irasjelek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ókori írásjelek
B e s o r o l á s i   c í m : Ókori írásjelek
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-11-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Zsófi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Írás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : írástörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : írásjel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hieroglifa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ókori írásjelek Mezopotámia Egyiptom Fönícia Kína Az írás kialakulása első írásjelek szimbólumok voltak első írásos emlékek ékírással készültek (i.e.3500 körül) Mezopotámiában írás elterjedése: Mezopotámia Egyiptom India Kréta Kína Mezopotámia ékírás legkorábbi írásforma summer nyelv feljegyzése 700 karakter Közel-Kelet leghosszabb ideig ezeket az írásjeleket használták (3000 év) görög és latin ábécé őse egyiptomi hieroglifák is visszavezethetőek az ékírásra TUDTAD-E? Az 'ékírás' megnevezés, a karakterek felépítésére használt vonalak jellegzetes alakjából ered. EGYIPTOM hieroglifák A hieroglifa egy rajzos szimbólum mindig konkrét tárgyat, élőlényt jelöl tudományos felfedezések , irodalmi alkotások, mindennapi szükséges dolgok feljegyzése 1000 éven át megfejthetetlen volt halhatatlanságot is jelentett, ha valaki neve írásosan fennmaradt mágikus jelentőséget tulajdonítottak neki hieroglif írás ékírással majdnem egy időben jelentek meg írásos emlékek eleinte kőbe vésve , később papiruszon is írott dokumentumok tárolása->első könyvtárak Egyiptomi írás 3 formája hieroglif írás hieratikus írás démotikus írás. Fönícia kezdetben hieratikus írást használtak egyszerűsített ékírás fennmaradt emlék :Moábita kő balról jobbra írtak nem használtak szóközt kis pontok , vonalak elkülönítésre csak a msh-kat írták le , az mgh-kat ki kellett következtetni 14-13. sz. leszármazott írásrendszerek: héber arámi görög Kína első jelek , egyszerű ábrák voltak A kínai írás eredetileg a képírás volt tárgyak és élőlények valós képe de írásjegyeik az idők folyamán szimbolikussá váltak 3000 jel ismerete szükséges Apró négyzetekbe foglalt írásjegyeik kis szóközökkel elválasztva régebben egymás alatt, később egymás mellett szerepeltek. csontok, bambuszrúd, selyem TUDTAD-E? A kínaiak jelkészlete eléri a 44000 darabot. ÉKÍRÁS HIEROGLIFA HIEROGLIFA FŐNÍCIAI íRÁS KÍNAI ÍRÁSJEL
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gregor Csaba: Egyiptomi írás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kamrás Orsolya: Az írás története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna