D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okori_romai_irodalom.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ókori római irodalom
B e s o r o l á s i   c í m : Ókori római irodalom
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-11-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Balogh Anna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfajelmélet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : latinok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : líra
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az ókori római irodalom líra tört.i háttér: Augustus a császár, társadalmi igazság, jólét, béke eszménye mecénások (a művészek pártfogói) Bukolikus költészet= pásztorköltészet Vergilius (Kr.e. 1. sz.) gondolatok, érzelmek közvetlen kimondása (testi vágyak, érzelmek megélése) Catullus (Kr.e. 1. sz.) Nyelve: latin A kultúra központja: Róma, tehát a latin költészet = római költészet Kr.e. 1. századtól: - az epikus írók a római hősöket dicsérik, az erkölcsöt, a hazáért való önfeláldozást hirdetik A római irodalom Kr.e. 3. századra a rómaiak meghódították és egyesítették az Itáliai-félsziget népeit Eztán hódító hadjáratokat indítottak Hellász (=ókori Görögország) ellen is Így léptek kapcsolatba a görög kultúrával Kr.e.2. századtól a görög kultúra térhódítása jellemző Róma népére Az irodalomban és a képzőművészetben is a görögök a példaképek A rómaiak ihletet merítenek, tovább fejlesztik a görög hagyományokat Az ókori Görögország és Róma kapcsolata RÓMA - a lírai költők elhatárolódnak a közéleti témáktól, egyéni vágyakat, érzelmeiket mutatják be műveikben Éljünk, Lesbia élet = szeretet/szerelem az élet gyorsan tovaszáll, amíg lehet, addig kell megélni Gyűlölök és szeretek... műfaja: epigramma az elsők közt mondja ki a szerelem ellentmondásosságát a szerelem lehet kín is görög bukolosz 'marhapásztor' szóból ered később a műfajt eclogának nevezték el az aranykor után vágyakozó emberérzéseket jeleníti meg eclogáinak főszereplői inkább földművesek, akiknek idilli életét a polgárháború dúlja fel IV. ecloga az aranykor beköszöntét egy gyermek megszületéséhez köti (Messiás?) motívumok (szűz, kígyó, az ég a földre küldi...) - Vergilius előre jelezte Jézus születését?... a keresztény egyház "pogány szent"-ként tiszteli Horatius (Kr. e. 1. sz.) Leghíresebb alkotásai a carmenek ~ ódák nagy tartalmi, eszmei, hangnembeli és formai változatosság jell. fenséges tárgyról szóló, emelkedett hangnemben írt lírai költemények Lírájának egyik legfőbb gondolata az AUREA MEDIOCRITAS arany középszer/arany középút = végletektől való tartózkodás, a természetes, egyszerű élet szeretetét hirdető életszemlélet Licinius Murenához aurea mediocritas
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kardos Melinda: Roma kultúra és oktatás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna