D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kultura.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/061000/061070/kultura_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Raymond Williams: Kultúra, A kultúra elemzése
B e s o r o l á s i   c í m : Raymond Williams: Kultúra, A kultúra elemzése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Győrfi
U t ó n é v : Laura
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-11-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Győrfi Laura
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvhasználat
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Raymond Williams: Kultúra, A kultúra elemzése Kultúra, a kezdetek az angol nyelvben: culture, a latin cultura szóból származik colere: lakik, művel, védelmez culture: mezőgazdaságra vonatkozik eleinte, folyamatot kifejező főnév - a 16. századtól: emberi fejlődés folyamatára is a francia nyelvben - a 18.századig a culture szót mindig kiegészítette valamilyen nyelvtani alakzat, amely a művelés tárgyát jelezte > onnantól önálló főnév, ugyanúgy, ahogy a civilisation német nyelv: először cultur, majd kultur - eleinte a civilizálttá válás folyamatát jelenti 3 kategória: 1. önálló, elvont főnév, amely a 18. század óta a szellemi, lelki és esztétikai fejlődés általános folyamatát írja le 2. önálló főnév Herder és Klemm óta, amely mind általános, mind egyedi értelemben egy-egy nép, korszak, csoport vagy általában az emberiség sajátos életmódját jelöli 3. önálló, elvont főnév, amely a szellemi és különösen a művészeti tevékenység gyakorlatát és alkotásai jelöli - legelterjedtebb használat: zene, irodalom, festészet, szobrászat, film - a szó összetett jelentése összetett okfejtést is jelez - egyre elterjedtebb, hogy az anyagi és a szimbolikus rendszerekre vonatkoztatott kultúra kifejezéseket nem szembeállítani kell, hanem az összefüggéseket kell bemutatni - nem maga a szó bonyolult, hanem azok a problémák, amelyek használatának változatai hívják fel a figyelmet A kultúra elemzése A kultúra meghatározásának 3 általános válfaja van: 1. eszményi meghatározás 2. a kultúra dokumentumként való meghatározása 3. társadalmi meghatározás értelmében sajátos életmód, amely bizonyos jelentéseket és értékeket fejez ki Az elemző módszer elemezhetünk az eszmények és bizonyos abszolút értékek felfedezése szempontjából dokumentumként, mint bizonyos értékeknek bizonyos művészi értékeknek bizonyos művészi eszközökkel való közlését Megfelelő vizsgálódás: - egyetlen elem sem szakítható ki vagy választható el a többitől - az aktív viszonyokat tanulmányozza, s minden tevékenyseget az emberi erők egyedi és egyidejű formájanak tekint - már maga a tény is, hogy valamely egyedi, sajátos célt szolgáló tevékenységet el tudunk határolni, arra utal, hogy nélküle azon a helyen es abban az időben nem valósulhatott volna meg az emberi szerveződes egésze - még ha azt találnánk, hogy egy bizonyos tevékenység gyökeresen megváltoztatta az egész szerveződést, akkor is csak azt vizsgálhatjuk, hogy a változó szerveződésen belül, hogyan s milyen hatások erték a tevékenységet és kölcsönviszonyaikat néhány kapcsolódó, járulékos szó cultivation (műveltség) culivated (művelt) 1870-es években tűnik fel a cultural angolszász ellenérzés a culture szóval szemben - osztálykülönbségeket hangsúlyozó jelleg: culchah - németellenesség: kultur propaganda - amerikai: culture-vulture (kultúrkeselyű) Mintázat - a kultúraelemzés mindig a jellegzetes mintázatok felismerésével kezdődik - igazán tartalmas ismeretünk az általános szerveződésekről csak a saját korunkra és hazánkra nézve lehet, a múlt tanulmányozásában a legnehezebb megragadni az adott helyen és időben zajló élet átérzett minőségét - a kulturális mintázatot az érdekek és tevékenységek megválasztásából létrejövő alakzat és annak különös értéke alkotja, ami jellegzetes szerveződést, egy bizonyos életmódot hoz létre - csak a jelenségek egykori élmenyszerű tapasztalatára érezhetünk rá, mert van egy sajátos életérzés, ami áthatja az életmódunk valamennyi vonását, amitől azok jellegzetesek > generációs különbség / kívülállók - nem tűnik semmilyen formális értelemben sem tanult készségnek - nemzedékről nemzedékre > a szervezodes valtozasa az elo szervezetben megy vegbe - ha egy bizonyos struktúra hordozói már nem élnek, az elemek legjobban a dokumentalt kultúra segítségével közelíthetőek meg - a dokumentálható kultúra jelentősége tehát abban áll, hogy minden másnál közvetlenebbül fejezi ki számunkra ezt az életet akkor, amikor már nem maradt más beszédes tanúja Az érzékek struktúrája A kultúra három szintje: 1. adott helyen és korban átélt kultúra 2. művészettől kezdve a mindennapi tevékenységekig a tárgyakban megőrzött kultúra 3. átélt kultúrát és elmúlt korok kultúráját összekötő tényező, a szelektív tradíció kultúrája Szelektív tradíció - a kor minden embere birtokában van az adott korr jellemző életérzésnek - szelektív tradíciók müködése: a rostálás már az adott korban elkezdődik, ez a szelekció általában a korszak szerveződésének egészét tükrözi, amiből nem következik, hogy a későbbi korok is elfogadják ezt az értékelést - kihagyás, torzítás, átértékelés - a szelektív tradíció tehát egyszer általános kultúrát teremt, egy másik szinten létrehozza valamely társadalom történetét és a harmadik szinten az egykor eleven kultúra jó részének elutasításához vezet - intézmények szerepe - a kulturális hagyomány nemcsak válogat, de értelmez is Köszönöm a figyelmet! Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Géczy Anikó: Magyar nyelvtörténet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna