D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : konyvtarismeret_keres.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtárismeret
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtárismeret
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Holczer
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődési könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolai könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Könyvtárismeret
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtártörténet Beszéd - írásbeliség - utólag is hozzáférhető Írásbeliség - dokumentumtárak kialakulása Ebla Agyagtáblák - 16 000 "kötet" Alexandria, papírusztekercsek (i.e. 43-ben leég) Rómaiak - közkönyvtárak - IV. század Könyvtártörténet hazánkban Pannonhalmi bencés monostor könyvtára Bibliotheca Corviana - Mátyás király http://www.corvina.oszk.hu/ Iskolai könyvtárak - Sárospataki Református Kollégium Francia forradalom Könyvtárak létesítése, fenntartása közérdek Gróf Széchényi Ferenc Országos Széchényi Könyvtár - 1802. Gróf Teleki József Akadémiai Könyvtár - 1826. Közművelődési könyvtárak "Fővárosi Nyilvános Könyvtár" - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Mi a könyvtár? Intézmény Tudástár Könyveket, folyóiratokat, (audio)vizuális anyagokat gyűjt és rendszerez Olvasók rendelkezésére bocsát Elektronikus könyvtár - elektronikus dokumentumok Szolgáltatások Kölcsönzés Előjegyzés Olvasóterem Számítógépes katalógus Gyengénlátók támogatása Könyvtárak típusai Nemzeti könyvtár Közművelődési könyvtár Szakkönyvtár Felsőoktatási könyvtár Iskolai könyvtár Gyermekkönyvtár Elektronikus könyvtár (pl.: http://www.mek.oszk.hu/) Nemzeti könyvtár (OSZK) Teljesség igényével, magyar vonatkozású anyagok Köteles példány (A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet ) 3. § (1) Kötelespéldányokat kell szolgáltatni a legalább 50 példányban sokszorosított a) Magyarországon előállított, vagy b) külföldön előállított és belföldön kiadott sajtótermékből. (2) Film, videodokumentum és elektronikus dokumentum esetében az előállított példányszámtól függetlenül kell kötelespéldányokat szolgáltatni a) a Magyarországon előállított, vagy b) a külföldön előállított és belföldön kiadott, vagy c) a külföldön előállított és belföldön forgalomba hozott filmből, a video- és elektronikus dokumentumból. Könyvtárak Közművelődési könyvtár Lakosság szolgálatában Pl. települések könyvtárai Szakkönyvtár Adott szakterület dokumentumait gyűjti Pl. http://www.kfki.hu/library/indexhu.html Felsőoktatási könyvtár Intézmény kiszolgálása Pl. http://www.konyvtar.elte.hu/ www.omikk.bme.hu Könyvtárak Iskolai könyvtár Iskolai munka támogatása Gyermekkönyvtár Fiókkönyvtárként működnek Elektronikus könyvtár Hagyományos könyv digitalizálva Digitális formában kiadott könyvek (e-book) http://www.mek.oszk.hu/00600/00656/index.phtml A könyvtár részei Könyvtári szolgáltatások Tájékozódás a könyvtárban Katalógusok Dokumentumismeret Könyvtár részei Bejárati térség Ruhatár, szórólapok, esetleg napilapok Csoportos tanulási és foglalkoztatási terület Iskolai könyvtár jellemző része („filozófia óra”) Könyvkiválasztó övezet Szabadpolcos Katalóguscédulák Folyóiratolvasó Kézikönyvtár (lexikon, szótár) Olvasóterem Multimédiás övezet Nyilvántartási övezet Könyvtári szolgáltatások Beiratkozás, kölcsönzőjegy, napi olvasójegy Kölcsönzés Olvasótermi szolgáltatás Másolat készítése Gyengénlátók (Braille-display, -nyomtató) Bibliográfiák, szakbibliográfiák készítése Bibliográfia: dokumentumok címadatainak rendszerezett jegyzéke Elektronikus szolgáltatások Katalógusok Előjegyzések Tájékozódás a könyvtárban Szépirodalmi művek Szerző vezetékneve szerint Könyvtári ábécé (nincs hosszú/rövid mgh és kettős betű) Cutter szám (betűrendi jel) Pl. W33 - Wass Albert a szegedi Somogyi Könyvtárban Ismeretterjesztő művek Téma szerint csoportosítva ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) Tájékozódás a könyvtárban Katalógusok Szerző szerinti betűrendes Ismeretterjesztő műveknél ETO szerinti Tárgyszó szerinti Elektronikus katalógusok OPAC (Online Public Access Catalogue) MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) Dokumentumismeret Dokumentum Az ismeretet rögzítő információhordozó Könyv, folyóirat, filmszalag, CD, DVD Dokumentumok fajtái Nyomtatott Nem nyomtatott Könyv Írásjelekkel rögzít, megőrzés, terjesztés Keménytáblás (kötött), puhatáblás (fűzött) A könyv A könyv fajtái Nem nyomtatott dokumentumok A könyv Fülszöveg (rövid ismertető) Főszöveg, címnegyedív, előszó, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék ISBN szám International Standard Book Number Könyvek fajtái Ismeretközlő Szakkönyvek Ismeretterjesztő könyvek Irodalmi művek Szépirodalom Szórakoztató irodalom Segédkönyvek Lexikonok (betűrend), Enciklopédia (tematika) Szótárak (egynyelvű, kétnyelvű) Atlaszok Időszaki kiadványok Napilap Hetilap Folyóirat (néhány havonta) Évkönyv ISSN (International Standard Serial Number) Időszaki kiadványok Nem nyomtatott dokumentumok Dia Mikrofilm Hangkazetta Videokazetta (VHS) CD/DVD Nem nyomtatott dokumentumok A képek egy részének forrása: http://en.wikipedia.org/ Ajánlás Ez a prezentáció a Jedlik Oktatási Stúdió " Informatikai ismeretek a 9-10. évfolyam részére és az "Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten" című könyvéhez készült www.jos.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radvánszki László: Könyvtártípusok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna