D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vallas.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/061000/061009/vallas_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A világ vallásai
B e s o r o l á s i   c í m : Világ vallásai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gonda
U t ó n é v : Ramóna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Rétsághy
U t ó n é v : Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Emma
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-06-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsidóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hinduizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : buddhizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kereszténység a legelterjedtebb világvallás. Nazareti Jézus Krisztus alapította. Júdeában alakult ki. Három fő irányzata a katolicizmus, a protestanizmus es az ortodoxia. A keresztény vallás az Ószövetségen és Jézus Krisztusnak az Újszövetségben leírt életén és tanításain alapul. A keresztények hite szerint Jézus az ószövetségi próféciák által megjövendölt messiás, az emberiség megváltója. Iszlám Az iszlám a keresztény, zsidó és arab vallással közös tőröl fakadó monoteista vallás. Istene Allah. Kialakulása az Arab félszigeten ment végbe a 7. század elején, Mohamed prófeta alapította. Ez a világ második legnagyobb vallása, de hívői, a muszlimok az egyetlen létező vallásnak tekintik. Az iszlám szent irata a Korán. A muszlimok elsőszámú zarándokhelye Mekka. Hinduizmus A hinduizmus India ősi vallása. Az alapjául szolgáló elv a szanátana dharma ("örök rend" vagy "örök törvény"). A világ vallásai közül kitűnik a nagy toleranciájával és a missziós tevékenységek teljes hiányával is. A vallásra jellemző a kasztrendszer, egy merev társadalmi berendezkedés, amelyből nem lehet kilépni. Az egyes kasztok között nincsen átjárás, és házasodni is csak kaszton belül lehet. Zsidóság A zsidó vallás egyistenhit, eredete a bibliai Ábrahám, Izsák es Jákob történetéig nyúlik vissza. Egyiptomban kegyetlenül bántak a zsidókkal ezért Isten a Vörös-tengert szétválasztva kivezette őket onnan, majd kinyilatkoztatta a tízparancsolatot. A zsidó vallás alapja a Tóra, vagyis isteni törvények megtartása. Hagyományosan az számít zsidónak, akinek az anyja zsidó, de lehetséges az egyéni betérés is. A világ főbb vallásai - Kereszténység - Zsidóság - Iszlám - Hinduizmus - Buddhizmus Kereszténység Buddhizmus A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlati alapú vallás, amely i. e. 6 században jött létre Indiában, és elsősorban azok körében terjedt el, akik a kasztrendszer ellen tiltakoztak. A buddhizmus nagy mértékben Buddha, a megvilágosodott tanító tanításain alapszik, aki arra törekedett, hogy az emberek elérjék a nirvána (nyugodt tudat, a szenvedéstől és a vágyakozástól való megszabadulás) állapotát.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabad Péter: Kutatás a Biblia eredete után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet