D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hosok.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hősök útja
B e s o r o l á s i   c í m : Hősök útja
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szaszkó
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-10-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szövegtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rihchard Rorh A férfi útja könyv első fejezete alapján. A szöveg: http://goo.gl/JYYBII
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A hősök útja Az elsorvadt kezű ember A két utazás "A VAD FÉRFI " (a szent férfi) A száradt kezű ember Japán: A barátom az apám Összetartozás-érzés Dél-Amerika: Az apai megbízhatóság ismeretlen Szakadék a társadalomban szétesetség a családokban Az apál nincsenek jelen elemi bizalmatlanság az atyai szeretettel szemben Túláradó Mária kultusz, csak vele lehet kapcsolatom. Ő nő. Lágy és kemény erények Alázat Egészséges öntudat Engedelmesség Egyéni felelősség Bizalom Igazságosság Nyitottság Határozottság Megbocsátás Kemény szeretet Autoritás Jelentőség, tekintély, befolyás: Indiai életszakaszok Tanítvánság önmagam Családapaság családom, utódaim "Vándor" szélesebb környezet, társadalom Öreg bölcs univerzum "A férfiak többsége képtelen arra, hogy eldöntse miért s hogyan éljen, s hogy ki akar lenni valójában." Spirituális személyiség: belső, szellemi erőforrásból él Richard Rorh Szaszkó Sándor férj - apa mérnök mentálhigénikus földműves sarj felfedező Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember akinek a jobb keze el volt sorvadva. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon gyógyít-e szombaton, hogy legyen alapjuk vádat emelni ellene. De ő belelátott gondolataikba, ezért így szólt az elsorvadt kezű emberhez: "Állj fel és gyere ide a középre!" Az felállt és odament. Jézus odafordult hozzájuk: "Kérdem tőletek, szabad szombaton jót, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni?" Ezzel végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az szót fogadott, és meggyógyult a keze. Az írástudók és a farizeusok esztelen haragra gerjedtek, és egymás közt elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek Jézussal. (Lukács evangéliuma 6,6-11) A jobb kéz a cselekvés keze: dolgozik alkot megváltoztatja a világot Teljes passzivitás: csak reagál soha nem lép magától előre Meggyógyul valójában? Férfi energia nálunk kényszer teljes behódolás erős elutasítás Tudok én autoritást vállalni? Jean Vanier: "két alapvető szenvedés összezavarodott szexualitás autoritással szemben állás" Komolyan veszik a vallásukat Akadályozzák a valós találkozást Elveik, saját váraik foglyai Hatalmi konzervatívok az értékkonzervatív jobb Rabjaik: gondolataiknak félelmeiknek csoportjuknak leskelődnek vannak gondolataik haragra gerjednek megy tanít felismer elébe megy a vádaskodásnak gyógyít Megosztás a megsebzésről Női atributum Férfi küldetés Mesélj el legalább egy történetet, amikor valaki megsebeztél és ez az épülésére szolgált! A Férfi Szenved, de nem érzi magát sértve Rombolásra építéssel válaszol Gazdasági siker Kizárólag az anya neveli a gyermeket Két órával a fönök után a munkából étterembe, fürdőbe ivás eszméletlenségig Egymástól a férfi erőt "Én sem ítéllek el. Menj, de többet ne vétkezzél!" (Jn 8,11) A megerősítés képessé tesz a kockázatvállalásra Következő lépés: Számonkérés, fészekből kilökés A bibliai Istent a sashoz, s annak törődéséhez hasonlítja Az az apa, aki fiát sohasem állítja kihívás elé, sohasem sebzi meg, az adósa marad gyermekének: nem adja meg neki az önállóság élményét. Hűségesek vagyunk a "céghez" Játékszabályok: nem szabad nyíltan kimondani az igazságot valóban felelősségteljesen cselekednünk A közös hazudság, amit sikernek nevezünk: jó környéken lakni, színvonalas kocsit vezetni, a gyerekeket első osztályú iskolába járatni Kemény szeretet Egyéni felelősség
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : K. Cs. : A könyv története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x582 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet