D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : konyvnyomtatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvnyomtatás rövid története
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvnyomtatás rövid története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Ákos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomdatechnikai berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kódex
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvnyomtatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iniciálé
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 5. osztály történelem órájára készült prezentáció
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : kézzel írott középkori könyvek kr.u. 4. században jelentek meg pergamen lapokat hajtogattak és azokat fűzték össze bőr borítót készítettek hozzá elsősorban vallási témájúak voltak kolostorokban szerzetesek írták és másolták kezdetben tagolatlan volt a szövegük, majd később tagolták Az emberiség kb. kr.e. 3000 óta használja az írást gondolatai rögzítésére. Kezdetben még fatáblába, kőbe vagy agyagba véstek. Egyiptomban készítették nádból csak az egyik oldalára lehetett írni nem lehetett összehajtani, ezért tekercsben használták kr.e. 2400-tól egészen a kr.u. 7. századig volt használatban tartósabb volt a papirusznál állati (kecske- és juh-, majd később marha-) bőréből készült mindkét oldalára lehetett írni kr.e. 2. században Pergamonban készítettek először kr.u. 4. századtól kezdte el kiszorítani a papiruszt és a 17. századig használatban maradt ebből készültek a kódexek Kínában már időszámítás előtt elterjedt eperfa kérgéből és bambuszból állították elő az arab országok vették át először majd Egyiptomon és Marokkón keresztül jutott el Európába kb. a 9. században Könyvek sokszorosítása Kínában már a 11. században sokszorosítottak könyveket fatáblával és agyagból illetve fémből készített írásjelekkel Európában először Hollandiában Coster metszett egy latin könyvet fatáblára és készített másolatokat róla Gutenberg, a könyvnyomtatás atyja Gutenbergnek sikerült először a modern könyvnyomtatáshoz szükséges négy alapvető tényezőt egy gyártási folyamatban összehangolnia: a mozgatható betűmintát, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és papírt.Így a könyvnyomtatás tömegtermelési folyamattá válhatott. Eddig az írnokok kézzel másolták a könyveket. Egy Bibliát akár egy évig is másolhattak. Ezután a nyomdászok ennyi idő alatt már több száz példányt is készíthettek! Ez a nyomtatási technológia egészen a 19. század elejéig fennmaradt. A kódexek A könyvnyomtatás rövid története iniciálékkal (díszes első betűk) miniatúrákkal (kis rajzok) lapszéldíszekkel díszítették Papirusz Pergamen Papír Forrás: Wikipédia oldalai és szabadon felhasználható képei Prezi szoftver Köszönöm a figyelmet! Készítette: Szabó Márton 5.c Először használta az olajból készített nyomdafestéket Kifejlesztette a betűöntő eljárást és a betűszedési technikát Rongyból állított elő papírt Fából sajtóprést készített 1453-ra Johannes Gutenberg, egy mainzi (német) aranyműves kitartó munkával kifinomította a mozgatható nyomóelemek használatának technikájáta különálló betűk összerakva képezték a szöveget Gutenberg-féle nyomdagép Gutenberg Biblia oldalai
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x419 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet