D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul5_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060858/jul5_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Than Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Than Károly
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tudósok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1954
S o r o z a t : 1954. Tudósok
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vegyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Than Károly (1834-1908)
V I A F I d : 15542639
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1954
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1955
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1954. TUDÓSOK
Mélyny. XII és XIII - Vj. 12:12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 60 f
Á 1954. dec. 5-1955. dec. 31
PM 549 096 fog 3 500
1465 1405 60 f Than Károly (1834-1908) 30.- 15.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Than Károly magyar kémikus. Than Mór festő testvére. 15 éves korában Bem József seregében harcolt. 1849-ben Vízaknánál megsebesült. Gyógyszerészetet tanult, majd tanulmányainak elmélyítése végett Bécsben végezte az egyetemet, ahol az orvosi szak mellett kémiával is foglalkozott. 1858-ban lett a kémia doktora. 1859-ben a bécsi egyetemen volt tanársegéd, majd magántanár. 1860-ban tért haza és 1862-ben ő lett a budapesti tudományegyetem első kémiaprofesszora, 1875-76-ban rektora. 1872-ben létrehozta az 1. sz. Kémiai Intézetet, amely több évtizedes vezetése alatt európai hírűvé vált. Részt vett az orvosképzési reformok kialakításában. Javaslatára indult meg a Magyar Kémiai Folyóirat. Kezdetben szerves kémiával, majd általános és szervetlen kémiával foglalkozott. Kutatásainak tárgya kémiai és fizikai állandók mérése, egyensúlyi állapotok meghatározása, módszerek és eszközök tökéletesítése volt. A harkányi gyógyforrás gázaiban felfedezte 1867-ben, majd előállította a karbonil-szulfidot. Az analitikai mérőoldatok hatóértékének beállítására bevezette a káliumhidrogén- karbonátot és a kálium-jodátot. Javasolta, hogy az ásványvíz-elemzéseknél az alkotóelemeket a később definiált ionoknak megfelelő csoportosításban adják meg. Tisztázta a gázok normál térfogatának fogalmát. Számos szakkönyvet írt a gyakorlati oktatás céljaira, tankönyvei alakították ki a magyar kémiai szaknyelvet. Számos fizikai-kémiai területen maradandót alkotott. Munkásságát számos kül- és belföldi kitüntetéssel honorálták. Halála után fiait a király - atyjuk érdemei újabb elismeréséül - bárói rangra emelte. (Révai Nl.18k.225 o.,Larousse 1994.3k.872 o., MNL.17k.417 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Than Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 898x627 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn